Ödüllü Spor Istanbul Fikir Maratonu için kayıtlar başladı

İstanbul’u spor ile buluşturacak iş fikirlerinin bir arada yarışacağı Spor İstanbul Ideathon’a (Fikir Maratonu) katılım için başvurular açıldı

Sportup
Sportup
Oct 31, 2017 · 1 min read

Tam gün sürecek etkinlikte gençler ekipleriyle İstanbul’u daha aktif bir spor şehri haline getirmeye yönelik inovasyon, teknoloji ve yazılımlarla projeler, startup fikirleri üretmek üzere bir araya gelecekler.

Mobil uygulamalar, yapay zeka veya web platformları gibi araçlarla geliştirilecek fikirler şu amaçlar için üretilecek:

  • İstanbul’da aktif spor yaşamının desteklenmesi ve halkın spor tesislerinden daha fazla yararlanmasının sağlanması
  • Şehirde düzenlenen spor etkinliklerine katılımın artırılması ve yeni spor etkinliği modellerinin geliştirilmesi

9 Kasım’da Yenikapı Etkinlik Alanı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte birinci olan ekibe 2000 TL ve ikinciye 1500 TL ve üçüncü ekibe 1000 TL para ödülü ve sponsorlardan sürpriz hediyeler verilecek.

Sportup tarafından organize edilen Spor Istanbul Fikir Maratonu / Ideathon’a katılmak ve daha ayrıntılı bilgi almak için Eventbrite sayfalarımıza göz atın.

Sportup

Spor, pazarlama, teknoloji, inovasyon

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store