Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

StageOne Ventures
Mar 11 · 3 min read

יזמים, מנהלי חברות הפורטפוליו וחברים יקרים,

בשבועות האחרונים עובר העולם טלטלה אמיתית בעקבות וירוס הקורונה, אשר החל להתפשט בסין, אך מהר מאוד גלש לחלקים נרחבים בעולם. החששות לבריאות הציבור אילצו ממשלות רבות לנקוט מספר צעדים דראסטים, שכבר גובים מחיר כלכלי מסקטורים שלמים בעולם (תעופה, מלונאות ושירותי פנאי נוספים).

ממשלת ישראל פעלה יחסית מהר והחלה להטיל מגבלות על הנוסעים והשבים ממדינות זרות, תחילה באופן מדורג ונכון לאתמול בהתייחס לכל העולם. אין ספק שצעדים אלו הגם שנועדו לשמור על בריאות הציבור, משרים אווירה של אי-וודאות כלכלית בסביבה העסקית בישראל.

כקרן שכבר חוותה מספר משברים כלכליים במהלך השנים, לרבות התפוצצות בועת האינטרנט בשנת 2000 והמשבר הפיננסי בשנת 2008, רצינו לשתף אתכם במספר מחשבות ועצות לגבי הדרכים האפשריות להתמודדות עם הסביבה העסקית החדשה.

ראשית, מדובר לדעתנו במשבר אמיתי (ולא תיקון טכני בשווקים, כפי שחלק מהמומחים תיארו בתחילה) שהתחיל להתגלגל לפני כשבועיים, ללא אפשרות לנבא את תוצאותיו או את לוחות הזמנים שלו במדויק בשלב זה. בניגוד למשברים קודמים, משבר זה מאיים על החיים ולכן חשוב מאוד לדאוג לבריאותכם, לבריאות העובדים והמשפחה לפני כל שיקול עסקי.

במישור העסקי, אנו בקרן רוצים לוודא שתוכלו לעבור את המשבר בצורה הטובה ביותר, וריכזנו עבורכם מספר עצות ודרכי פעולה:

בריאות — חשוב שיהיה לכם נוהל פנימי עבור כל נושא הבריאות, ניקיון, פגישות ומקרים מיוחדים. בגלל רגישות הנושא, שימו לב שעובדיכם ככל הנראה ייחשפו למידע סותר ויחושו בלבול או חרדה לגבי אופן התגובה ולכן חשוב להקפיד על העברת הנהלים והמדיניות במהירות ובבירור. בנושא זה, כמו באחרים, עובדים יעריכו תקשורת ישירה וכנה ישירות מכם, לכן העדיפו לתקשר יותר ובבהירות.

Cash is King — בתקופה כזאת, כסף נזיל הינו המרכיב החשוב ביותר לשרידות החברה שלכם. למי מבינכם שגייסו כספים בחודשים האחרונים, אנו מציעים למצוא דרכים להאריך את התקופה בה תשתמשו בתמורת הגיוס, ובחברות הבוגרות יותר לנסות להגיע לאיזון תפעולי במידת האפשר. חברות שנמצאות בעיצומו של גיוס או לקראתו, העצה הטובה ביותר היא לנסות לסגור עם ההצעה הטובה הראשונה, זה לא הזמן לביצוע אופטימיזציות של שווי או תנאים משפטיים אחרים.

איזון בין הטווח הקצר לטווח הארוך- זיכרו שהחיסרון שלכם בתחום המכירות אל מול שחקנים בינלאומיים גדולים אחרים, עשוי להפוך ליתרון במציאות כזו. היכולת שלכם לשלוט בהוצאות ולשנות מודל עסקי בהתאם להשתנות הסביבה העסקית גדלה ככל שחברתכם קטנה יותר. חברה שתדע לבצע את ההתאמות הדרושות תוכל לשרוד גם את המשבר הנוכחי ואף לצאת מחוזקת לעתיד. במידה ולא גיבשתם צעדים מיידיים עד כה, אנו ממליצים להכין בימים הקרובים תוכנית פעולה לטווח הקצר והבינוני, תוך התמקדות במשתנים הבאים:

התאמות בתוכנית התפעולית ומודל ההכנסות — (עדכון תחזית\תקציב במקביל לירידה בהוצאות התפעוליות). מומלץ בחום לאשר תכנית עבודה שנתית (כבכל שנה) אך חשוב לבחון את הנחות התקציב ברמה הרבעונית ולשנות במידת הצורך מבלי להמתין לסוף שנת התקציב.

נוהל עבודה מהבית- התאמה של יום העבודה לסביבה חדשה\ביתית עם אימוץ טכנולוגיות חדשות לעבודה מרחוק (מי שלא רכש כבר מניות של חברת Zoom הפסיד…)

גיוס כספים- בהנחה שגיוס הכספים הבא יהיה קשה וארוך יותר חשוב להאריך את חיי החברה מבלי לפגוע בתחומי הליבה\מחקר ופיתוח.

מכירות — בחינת אפשרות למעבר למודל מכירות של Low Touch, אשר אינו דורש מספר רב של פגישות עם הלקוח הסופי טרם סגירת העיסקה.

כוח אדם — בדיקת יעילות ומספר האנשים אל מול צרכי עבודה. זאת גם הזדמנות טובה לבחון את מצבת כוח האדם הנוכחית ובמידת האפשר להוסיף אנשים מעולים שהפכו לזמינים במקום אלו שאינם עומדים בדרישות או מתאימים.

שיווק — שינוי מודל ותקציב השיווק ככל שנדרש, מתוך הבנה שרוב הכנסים בתקופה הקרובה יבוטלו ולכן אי אפשר לבנות על אירועים כאלה כמקור ללקוחות פוטנציאלים.

עדכון שוטף ושקיפות מלאה אל מול המשקיעים — זה נכון תמיד, אבל מקבל משנה תוקף בתקופות קשות.

חלק גדול מסיפורי ההצלחה של הקרנות הקודמות שלנו התחיל פחות משנתיים לאחר המשבר של שנת 2008. אנו לא בדעה שהעולם נכנס לתרדמת חורף בלתי מוגבלת, אבל מאמינים שכל חברה צריכה לבחון את עצמה בימים אלה ולוודא שכל הוצאה מתוכננת משרתת את המטרה בצורה האופטימלית.

זיכרו שגם במשברים קודמים, הצוותים שהצליחו להתאים עצמם למציאות החדשה, הצליחו לשרוד את המשבר ולצאת ממנו מחוזקים, כאשר חלק גדול מהחברות המתחרות נעלמו.

כמו תמיד ובמיוחד הפעם, אנו עומדים לרשותכם בכל בקשה או עצה, וזמינים תמיד להתייעצות. אל תחששו להתקשר ולהתייעץ, אנחנו פה בשבילכם.

בהצלחה לכולנו,

צוות StageOne Ventures

StageOne Ventures

We invests in exceptional founders of Early-Stage B2B Deep…

StageOne Ventures

Written by

We invests in exceptional founders of Early-Stage B2B Deep Tech start-ups in the Israeli ecosystem. Our approach is beyond just funding, we build partnerships.

StageOne Ventures

We invests in exceptional founders of Early-Stage B2B Deep Tech start-ups in the Israeli ecosystem. We build powerful partnerships that propel seed-stage entrepreneurs forward, from the initial innovation concept through additional rounds of funding to market leadership & impact

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade