Tushigt-Erdene
Mar 20 · 2 min read

GBG Mongolia chapter-аас Women will Mongolia chapter-тай хамтран IWD’19 — Future Women Skills, Ulaanbaatar арга хэмжээг олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулах гэж байна.

Арга хэмжээ 3-р сарын 23-нд MSpace хамтын оффист болно.

Гүүглээс эмэгтэйчүүдийн манлайлал, оролцоо, хөгжилд зориулан санаачилсан Women will-ийн энэ удаагийн арга хэмжээний үндсэн сэдэв нь “Ирээдүйн эмэгтэй манлайлагчдыг хамтдаа чадахижуулъя” байх юм.

Энэ удаагийн Women will эвентийн зорилго нь нийгэмд үлгэр дуурайлал болж байгаа эмэгтэйчүүд, бүсгүйчүүд нэг дор цуглаж, манлайлал, оролцооны туршлагаа хуваалцах бөгөөд эвент зөвхөн бүсгүйчүүдэд зориулагдаагүй гэдгийг онцолмоор байна.

Түүнчлэн хөтөлбөрт илтгэл, хэлэлцүүлэг, сургалт, өөрийн бизнесийг эхлүүлээд явж буй эмэгтэй үүсгэн байгуулагчид хүрэлцэн ирж бизнесийн түүхээ хуваалцах, бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, нетвөркинг зэрэг сонирхолтой үйл ажиллагаанууд багтсан.

Арга хэмжээний илтгэгчид:

Арга хэмжээний хөтөлбөр:

2:30 PM — 3:00 PM: Registration | Бүртгэл

3:00 PM — 4:30 PM: Speaker series | Зочдын яриа

4:30 PM — 5:00 PM: Question & Answer | Асуулт & Хариулт

5:00 PM — 5:30 PM: Break Out | Засварлага — Showcase

5:30 PM — 6:30 PM: Womenwill leadership workshop

Арга хэмжээ үнэ төлбөргүй болно.

Оролцох хүсэлтэй хүмүүс энэ холбоосоор бүртгүүлээрэй.

START компани 7 жилийн турш Монголын гарааны бизнесийн экосистем болон гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажиллаж байгаа билээ. Та манай бичвэрүүдийг 50 хүртэлх clap дарж дэмжээрэй.

Start Company

2011 оноос хойш тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж Монголд гарааны бизнесийн хамгийн том хүрээлэл, коммунитиг бүрдүүлээд байна.

Tushigt-Erdene

Written by

"Life is not always beautiful, but it's a beautiful ride."

Start Company

2011 оноос хойш тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж Монголд гарааны бизнесийн хамгийн том хүрээлэл, коммунитиг бүрдүүлээд байна.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade