Herman Falck er en av investorene som deltar i høstens Angel Challenge.

Angel Challenge-investor Herman Falck om høstens program: — Det er når vi møter motgangen at vi ser hva vi virkelig er laget av

Herman Falck har vært en del av startups og scaleupmiljøer hele sin karriere, men det er først med Angel Challenge at han har fått struktur på investeringsprosessen.

Nå begynner Angel Challenge fall 2019 å nærme seg slutten, og med det har sesongens investorer rukket å gjøre seg opp et skikkelig inntrykk av både startups, og Angel Challenge forøvrig. I forrige uke fortalte investorene Mads Nissen og Thron I. Berg om hva de har lært og hvordan de så for seg utviklingen i programmet.

Under kan du lese mer om Herman Falck, en av de andre investorene i sesongens Angel Challenge. Han setter spesielt pris på at han nå har fått mer struktur på investeringsprosessen, men er også glad for å kunne dele av kunnskapen han har tilegnet seg etter mange år i startup- og scaleupmiljøene.

Det er i og for seg flere grunner til dét, men jeg har jobbet i, co-foundet, og vært en del av startups og scaleupmiljøer i hele min karriere. Folk og teams kan få til kule ting — også når de jobber fra scratch, og Angel Challenge er en perfekt plattform for å få være med å alltid oppleve dette, uavhengig av det man gjør til hverdags. Det morsomste er skape og bygge, men å få lære om det, og lære det bort er også utrolig givende. Det å dele av erfaringene man selv har, gjør også at andre slipper å gå i alle fellene selv.

Ja, jeg investerte ganske lenge i tradisjonelle fond, aksjer og eiendom, men de siste tre-fire årene har jeg investert i mange forskjellige startups og scaleups. Jeg har alltid vært fan av miljøene man finner i startupverden — og jeg har kommet over ganske mange selskaper litt tilfeldig, gjennom nettverk. Nå i det siste har jeg også tatt kontakt direkte med selskaper hvis jeg har lest om dem i avisen eller hørt om dem på annen måte. De morsomste casene er de der man kan dele erfaringer, kunnskap, og ikke minst både utfordre og bli utfordret — og dét får jeg heldigvis gjøre mye av. Jeg er vel involvert — i ulik grad — i cirka 15 startups nå, både for å utvide horisonten og ikke minst spre risikoen.

Klikk på den grønne knappen for å melde deg på Angel Challenge sitt nyhetsbrev!

Jeg synes det er veldig givende å få jobbe mer strukturert og langsiktig med casene. For min del har mye av investeringene og casene jeg har vært inne i vært veldig tilfeldige, så det har ikke ligget så mye struktur og analyse bak investeringen. Jeg har ikke nødvendigvis tenkt at “dette er en case jeg ville involvere meg i” — det har vært helt tilfeldig, og jeg har stort sett basert meg på hvordan teamet er satt sammen. I Angel Challenge får man en større og mer gjennomtenkt ramme rundt det hele, og kan dermed forhåpentligvis gjøre mer fornuftige investeringer. I tillegg får man jobbet mer med teamet. Dessuten får man bygget et helt utrolig nettverk med andre likesinnede investorer på investorsiden.

Foreløpig har det vært veldig bra, og bedre enn jeg forventet i forkant. Det er veldig stor forskjell på casene — de kommer fra mange forskjellige bransjer, og fra ulike stadier i livsløpet der. Ofte blir man jo som investor involvert der man har en relasjon til noen, men da låser man seg også til tankegangen og teamet. Når man møter opp her, kommer man inn på caser man aldri ville tenkt på å involvere seg i. Men forhåpentligvis utvider jo dét bredden for både meg og dem, med kompetanse også.

Generelt er jeg mest interessert i digitalisering og teknologi til fornuftige formål — gjerne innenfor bransjer eller områder der man normalt sett ikke ville tenkt at det var et behov. For min del handler veldig mye om sømløshet: Jeg ser etter selskaper som kan løse ting på en sømløs måte. Innimellom finner man et team som er bra og de starter med en hypotese, men kanskje ender opp et helt annet sted, det kan være en fantastisk case å jobbe videre med. Det aller viktigste jeg ser etter hos en startup er evnen til å løse et problem på en smooth måte, kombinert med hvilke folk som står bak produktet.

Nå gleder jeg meg skikkelig faktisk, og nå har vi begynt å gå mer strukturert i dybden på de ulike selskapene: Da finner man de typiske “startup-elementene”. Men en omskrivning av sitatet “den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn” (Otto von Bismarck), passer nok fint: Det er ikke alltid så hyggelig å få vite hva startups er laget av heller, ha-ha. Så åpenhet er viktig: Er for mye hemmelig eller skjult, vil teamene møte motstand — og vi vil tvile på dem og hverandre. Startups forteller om det rosenrøde, men det er når vi møter motgangen at vi ser hva vi virkelig er laget av: Da får vi utfordret oss selv og hverandre. I denne perioden av Angel Challenge får vi avslørt hvem som er de virkelig sterke teamene, og dette gjør i sin tur at man får en god dialog sammen — for dét må jo være målet for hele programmet. Vi som investorer har jo ofte vært i de samme situasjonene som startupene vi møter, så vi må dele av det vi kan.

Klikk på den grønne knappen for å melde deg på Angel Challenge sitt nyhetsbrev!

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge and Startup Extreme). Email: benedicte @ angelchallenge . com

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade