Lars Rinnan, på den siste Angel Challenge-sesjonen i Oslo i 2019.

Angel Challenge-investor Lars Rinnan: Vil investere i AI-selskaper fra høstens program

Seriegründer Lars Rinnan sier at selv om det nå er “superhot” å lansere en startup, er det ikke alle som har livets rett.

Nå som 2020 såvidt har begynt, er både 2019 og Angel Challenge fall 2019 forbi. Tidligere har Herman Falck, Mads Nissen, og Thron I. Berg fortalt om hva de har lært og hvordan de så for seg utviklingen i programmet.

Under kan du lese mer om Lars Rinnan, en av de andre investorene i høstens Angel Challenge. Han forteller at han ønsker å gjøre investeringer i to selskaper fra høstens program, og at begge disse selskapene har en sentral AI-komponent.

Jeg hadde allerede investert i en håndfull startups, men ønsket å gå dypere inn i psykologien og metodeverk rundt dette. I tillegg var det et ønske om å øke dealflow, samt å bygge nettverk innen investormiljøet.

Jeg investerer utelukkende i selskaper innen eksponentiell teknologi, så som AI, AR, robotics, og blockchain. Dette er feltet jeg jobber i selv, så her føler jeg at jeg har noe å bidra med utover ren investering.

I tillegg til å ha investert i en håndfull startups, startet 6 selskaper selv og investert i egne startups, så har det mest vært fond, PE-fond, og obligasjoner.

Det har vært veldig nyttig med rammeverk/metodeverk rundt startup-investing. Jeg synes spesielt det var nyttig å høre Bjørn (Christensen) sine erfaringer, i tillegg til resten av gruppens refleksjoner og erfaringer.

Det var svært varierende, og spesielt den første halvdelen som ble luket ut var veldig skuffende. Hvordan de første 70 startup’ene som ikke ble med i programmet må ha vært, er nesten skremmende å tenke på. Jeg tror dette illustrerer at det er superhot å lansere et startup, men at det kun er en liten andel som vil ha livets rett.

De fire siste (+ett) var spennende selskaper, som har potensiale til å lykkes.

Jeg vil nok investere i et av de fire siste pluss et som gikk ut tidligere. Begge disse har en sentral AI-komponent, samt flinke folk.

Klikk på den grønne knappen for å få vite mer om Angel Challenge-programmet!

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge, Startup Extreme, and Startup Campus). Email: benedicte @ startupnorway . com

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade