Mads Nissen og Thron I. Berg er to av investorene som deltar i høstens Angel Challenge.

Investorene Mads Nissen og Thron I. Berg om høstens Angel Challenge

Mads Nissen og Thron I. Berg håper på spennende tider fremover, når Angel Challenge fall 2019 går inn i sine siste uker.

Med bare noen få uker igjen av Angel Challenge (vi er faktisk over halvveis!) har investorene i høstens program nå både lært mye om det å investere, og fått dypere kjennskap til startupene. Totalt fem startups er igjen i Angel Challenge fall 2019 nå, etter at flere startups har blitt valgt bort underveis. De fem selskapene er Aqua Alarm, Visualyst, Kruser, Kubert, og Easypick — og du kan lese mer om alle her. Angel Challenge-programmet er eid av Innovasjon Norge, og levert av Angel Challenge.

Mads Nissen og Thron I. Berg ble intervjuet av Startup Norway-bloggen i forkant av Angel Challenge. Nissen fortalte da om sine forventninger til programmet, og hans tiår lange erfaring som gründer. Nå, over halvveis inn i programmet, forteller han at han synes det er interessant å se forskjellene mellom de ulike startupene. Han trekker frem ulikhetene i startupenes nivå, men også hvilke områder som trenger mer jobb.

Jeg synes øvelsen med «tvungen 360» review av selskapene — med investorer som har forskjellig perspektiv avdekker risiko — var spesielt interessant. Det er også fascinerende hvordan vurderingen av en startup kan endre seg både fra positiv til negativ — og andre veien på veldig små detaljer som enten avdekker masse risiko, eller åpner store nye muligheter.

I ukene fremover håper Nissen å se startups som tar til seg det investorene har påpekt så langt. Det kan i seg selv virke som en nærmest umulig oppgave (hvordan snur man en startup på bare noen få uker?), men det er jo også én av de mange fordelene med startups. Store konserner krever mer tid for endring, enn et team på kun noen få personer.

Jeg håper at vi vil se at noen av selskapene rekker å gjøre noen game-changing tiltak som drar opp tiltroen fra investorer med tidligere skepsis.

Én av de mange startupene som har vært igjennom Angel Challenge tidligere— og som har mottatt investeringer som en følge av det — er ROEST. På kun noen få uker greide de å snu startupen fra å være en av dem investorene likte dårligst, til å bli den investorene helst ville satse på i finalen. Les mer om deres historie her — fra startupen sin spede begynnelse, til Angel Challenge-seieren i 2016, og veien videre. Siden den gang har Angel Challenge gått bort fra å kåre vinnere (fordi det er bedre om flere gode startups kan lykkes), og lar i stedet programmets investorer fritt velge hvilke startups de vil investere i.

Klikk på den grønne knappen for å melde deg på Angel Challenge sitt nyhetsbrev for investorer!

Skryter av investorgruppen

Thron Berg ble også intervjuet i forkant av Angel Challenge-deltakelsen — og fortalte da at han er en erfaren investor, men at han ikke hadde deltatt i strukturerte programmer for startups tidligere. Nå som vi har kommer halvveis i programmet, trekker frem flere ting han mener har vært spesielt interessant så langt.

Ja, det er flere interessante ting: 1) Strukturen i programmet og det høye aktivitetsnivået/engasjementet hos både startups og investorene. 2) Fin sammensetning av investorgruppe; alder, erfaringer, interesser. 3) God balanse mellom teori og praktisk arbeid.

Berg forteller at de fleste startupene i programmet har et høyere nivå enn han hadde forventet da programmet begynte. Samtidig er det ingen grunn til å ligge på latsiden, for verken startups eller investorer.

For de siste ukene av programmet håper jeg vi holder trykket oppe. I tillegg forventer jeg at vi klarer å gå langt nok inn i selskapene (hardt arbeid) til å forstå hvilket potensiale som faktisk ligger der inne — og bygge opp en felles oppfatning om hva som skal til for at selskapet kan lykkes.

Ønsker du å lære mer om det å investere i startups? Da kan Angel Challenge — programmet der Mads Nissen og Thron I. Berg deltar sammen med flere andre investorer — være noe for deg.

Klikk på den grønne knappen for å melde deg på Angel Challenge for våren 2020!

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge and Startup Extreme). Email: benedicte @ angelchallenge . com

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade