Image for post
Image for post
De nåværende medlemmene i investorkollektivet Seedstage, fra øverste høyre: Arthur Pogosov, Johannes Berggren, Christian Storm, Martin Jørgensen, Hans Webjørnsen, Håkon Kristiansen, Ola Leithe Svalheim.

Investorkollektivet Seedstage vil bygge ressursmiljø for investeringer

Seedstage ble gründet av investorer fra Angel Challenge — nå søker de kvinnelige medlemmer.

Er du en investor som gjerne skulle vært en del av et investormiljø? Å være en ny investor kan være en tilværelse preget av prøving, feiling, og usikkerhet — spesielt hvis man ikke har noe miljø rundt seg. Men også investorer som har investert over flere år kan synes det er utfordrende å skulle finne frem til likesinnede. Dette har tre investorer fra investorprogrammet Angel Challenge bestemt seg for å gjøre noe med: De har dannet investorkollektivet Seedstage.

Men først, litt om bakgrunnen for dette investorkollektivet. Våren 2019 deltok Johannes Berggren, Arthur Pogosov, og Hans Webjørnsen i Angel Challenge. Der investerte de i Accountflow, en startup som utvikler en løsning for å gjøre det enklere å føre regnskap. Dette gjøres av Accountflow sine egenutviklede og automatiserte prosesser og maskinlæringsalgoritmer, skriver selskapet på nettsiden sin. Berggren forteller at han, Pogosov, og Webjørnsen fylte ulike roller som investorer.

Image for post
Image for post
Trykk her for å melde deg på Angel Challenge-programmet!

Bruker gründerkompetansen i investorrollen

Denne læringen inspirerte de tre investorene til å starte Seedstage, med hensikt om å gjøre investeringsprosessen lettere for flere. I et kollektiv er man ikke alene om avgjørelsene som tas, og det er lettere å ikke sitte med alle avgjørelser alene. Berggren forteller at de ønsker et bredt spekter av erfaring og kompetanse i kollektivet.

Seedstage har foreløpig ikke noen kvinnelige medlemmer, men investorkollektivet er åpent for å snakke med både kvinner og menn som ønsker å bli med. Berggren forteller at de er spesielt på utkikk etter kvinner, da.

Investorer som skal delta i kollektivet, må være forberedt på å gå inn i en aktiv rolle: Seedstage er med andre ord ikke noe for investorene som kun ønsker å passivt bidra til en startups overlevelse.

Image for post
Image for post
Trykk her for å melde deg på Angel Challenge-programmet!

Mangler profesjonelle engler i Norge

For å finne selskaper de ønsker å gjøre investeringer i, vil Seedstage være aktive innen miljøer som allerede har gjort en viss filtrering. Berggren trekker frem inkubatorer og akseleratorer som eksempler.

Foreløpig har ikke Seedstage gjort noen investeringer, men de er i gang med å se på interessante caser. Berggren mener investorkollektivet kan utgjøre en viktig forskjell.

På spørsmål om hvilken forskjell investorkollektivet håper å kunne gjøre i det norske startupmiljøet, svarer Berggren at de lar seg inspirere av Angel Challenge. På sikt er også håpet at Seedstage kan hjelpe startups som siden blir med i Angel Challenge.

Ble du inspirert av det Johannes Berggren fortalte om Seedstage fortalte — og vil du bli med i deres investorkollektiv, eller som en investor i Angel Challenge? Vi ønsker å se miljøet vokse, og at flere investorer tar aktive roller med kompetansen og erfaringen de har. Klikk på linkene her (for Seedstage) og her (for Angel Challenge) så du også kan bli en del av det norske investormiljøet!

Image for post
Image for post
Trykk her for å melde deg på Angel Challenge sitt nyhetsbrev!

Startup Norway

Together for a world class startup ecosystem

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge, Startup Extreme, and Startup Campus). Email: benedicte @ startupnorway . com

Startup Norway

Together for a world class startup ecosystem

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge, Startup Extreme, and Startup Campus). Email: benedicte @ startupnorway . com

Startup Norway

Together for a world class startup ecosystem

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store