De nåværende medlemmene i investorkollektivet Seedstage, fra øverste høyre: Arthur Pogosov, Johannes Berggren, Christian Storm, Martin Jørgensen, Hans Webjørnsen, Håkon Kristiansen, Ola Leithe Svalheim.

Investorkollektivet Seedstage vil bygge ressursmiljø for investeringer

Seedstage ble gründet av investorer fra Angel Challenge — nå søker de kvinnelige medlemmer.

Er du en investor som gjerne skulle vært en del av et investormiljø? Å være en ny investor kan være en tilværelse preget av prøving, feiling, og usikkerhet — spesielt hvis man ikke har noe miljø rundt seg. Men også investorer som har investert over flere år kan synes det er utfordrende å skulle finne frem til likesinnede. Dette har tre investorer fra investorprogrammet Angel Challenge bestemt seg for å gjøre noe med: De har dannet investorkollektivet Seedstage.

Men først, litt om bakgrunnen for dette investorkollektivet. Våren 2019 deltok Johannes Berggren, Arthur Pogosov, og Hans Webjørnsen i Angel Challenge. Der investerte de i Accountflow, en startup som utvikler en løsning for å gjøre det enklere å føre regnskap. Dette gjøres av Accountflow sine egenutviklede og automatiserte prosesser og maskinlæringsalgoritmer, skriver selskapet på nettsiden sin. Berggren forteller at han, Pogosov, og Webjørnsen fylte ulike roller som investorer.

Trykk her for å melde deg på Angel Challenge-programmet!

Bruker gründerkompetansen i investorrollen

Denne læringen inspirerte de tre investorene til å starte Seedstage, med hensikt om å gjøre investeringsprosessen lettere for flere. I et kollektiv er man ikke alene om avgjørelsene som tas, og det er lettere å ikke sitte med alle avgjørelser alene. Berggren forteller at de ønsker et bredt spekter av erfaring og kompetanse i kollektivet.

Seedstage har foreløpig ikke noen kvinnelige medlemmer, men investorkollektivet er åpent for å snakke med både kvinner og menn som ønsker å bli med. Berggren forteller at de er spesielt på utkikk etter kvinner, da ulike kjønn bidrar med ulik erfaring og kompetanse om hva som er en samfunnsnyttig startup.

Investorer som skal delta i kollektivet, må være forberedt på å gå inn i en aktiv rolle: Seedstage er med andre ord ikke noe for investorene som kun ønsker å passivt bidra til en startups overlevelse.

Trykk her for å melde deg på Angel Challenge-programmet!

Mangler profesjonelle engler i Norge

For å finne selskaper de ønsker å gjøre investeringer i, vil Seedstage være aktive innen miljøer som allerede har gjort en viss filtrering. Berggren trekker frem inkubatorer og akseleratorer som eksempler.

Foreløpig har ikke Seedstage gjort noen investeringer, men de er i gang med å se på interessante caser. Berggren mener investorkollektivet kan utgjøre en viktig forskjell.

På spørsmål om hvilken forskjell investorkollektivet håper å kunne gjøre i det norske startupmiljøet, svarer Berggren at de lar seg inspirere av Angel Challenge. På sikt er også håpet at Seedstage kan hjelpe startups som siden blir med i Angel Challenge.

Ble du inspirert av det Johannes Berggren fortalte om Seedstage fortalte — og vil du bli med i deres investorkollektiv, eller som en investor i Angel Challenge? Vi ønsker å se miljøet vokse, og at flere investorer tar aktive roller med kompetansen og erfaringen de har. Klikk på linkene her (for Seedstage) og her (for Angel Challenge) så du også kan bli en del av det norske investormiljøet!

Trykk her for å melde deg på Angel Challenge sitt nyhetsbrev!

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge, Startup Extreme, and Startup Campus). Email: benedicte @ startupnorway . com

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

More From Medium

More on Angel Challenge from Startup Norway

More on Startup from Startup Norway

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade