Magne Uppman fra SNÖ Ventures. Foto: Pressefoto

Magne Uppman om Angel Challenge-deltakelsen: — For startups i tidlig fase har AC det mest passende programmet

Magne Uppman fra SNÖ Ventures forteller om nettverksbyggingen Angel Challenge muliggjorde for dem, da de selv var helt i startfasen.

1. Hvorfor valgte du å bli med på Angel Challenge?

Jeg og min partner Teodor Bjerrang var akkurat i gang med vårt VC-selskap SNÖ. Vi vurderte Angel Challenge som en fin mulighet til å bli enda bedre kjent med økosystemet og spesielt andre investorer, og hvordan de opererer. Vi møtte Knut og fikk en innføring i hva de ønsket å oppnå, og ble med i runde to av programmet.

2. Hva har du gjort siden din deltakelse i programmet?

Vi har fortsatt å bygge SNÖ. Det gjør vi fortsatt i dag, og har gjort en del investeringer: Vi har for eksempel investert i Memory og Inzpire.me — to toneangivende scaleups i Norge. Vi har startet vårt første venturefond, som har gjort sin første investering — og har to andre klare. Vi har fortsatt i samme retning, men har blitt enda mer aktive og har kommet enda lenger.

3. Hvilke verdi fikk du ut av deltakelsen din?

Det viktigste for oss var utvilsomt nettverksbiten, alt fra å bli kjent med Maja og Knut — og hele organisasjonen bak Angel Challenge og Startup Norway — til å bli kjent med andre investorer. Det er flere av disse investorene vi jobber med i dag, inkludert LP-er (“limited partners”) som bidrar inn i SNÖ. Å delta i Angel Challenge er rett og slett en ekstremt fin start på å komme inn i økosystemet.

4. Hvem ville du anbefalt å delta på Angel Challenge?

Vi anbefaler Angel Challenge bredt til folk vi snakker med. Det gjelder alt fra investorer til startups. Angel Challenge er relevant for gryende investorer, men også for erfarne investorer som ønsker å fokusere mer på teknologi og startups. De vil få mye lærdom ved å delta, og kan bygge et nettverk på kort tid. Når det gjelder å anbefale Angel Challenge til startups, er det et viktig poeng at man ved å komme inn i et sånt nettverk, naturlig nok møter mange investorer. Det er et kjempefint springbrett for det man vil gjøre videre, så vi har anbefalt Angel Challenge i mange settinger. Når vi møter selskaper som er for tidlige for oss, så sender vi dem veldig ofte til dere. For startups i tidlig fase har dere i Angel Challenge det mest passende programmet, synes vi.

Klikk på den grønne knappen for å melde deg på Angel Challenge sitt investorprogram!

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge and Startup Extreme). Email: benedicte @ angelchallenge . com

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade