Martin Jørgensen deltok i Angel Challenge som investor, og sier at programmet blant annet har gitt ham innsikt i hvordan de ulike formene for investeringer fungerer.

Martin Jørgensen om Angel Challenge-deltakelsen: — Ville anbefalt det til alle som driver med investeringer og har litt overskuddskapital på si

Martin Jørgensen bestemte seg for å delta på hele Angel Challenge-programmet etter at han hadde deltatt på et todagersprogram for investorer.

1. Hvorfor valgte du å bli med på Angel Challenge?

Jeg valgte å delta på Angel Challenge etter at jeg var med på et todagersprogram de arrangerte sammen med Nordea. I etterkant av programmet fikk jeg tilbud om å bli med på hele programmet, og hele programmet varte cirka 6–7 ganger. Jeg benyttet meg av muligheten for å delta på hele programmet fordi jeg ønsket å gå mer i dybden på det man fikk lære om på todagersprogrammet.

2. Hva har du gjort siden din deltagelse i programmet?

Jeg jobbet som investor og rådgiver før jeg deltok, så jeg har fortsatt med det også etter at programmet var ferdig. Jeg investerer primært i reiselivsbedrifter, så det er også de jeg er mest opptatt av å undersøke.

3. Hvilken verdi fikk du ut av deltakelsen din?

Vi lærte om temaer som strukturering og organisering av avtaler for investeringer. Samtidig ga programmet først og fremst et innblikk og en introduksjon — programmet i seg selv hadde jo begrenset med tid. Med hensyn til nettverking fikk jeg møtt andre investorer — blant annet småinvestorer som meg — og fikk samtidig høre nytt om bransjen.

Angel Challenge-deltakelsen har gitt meg fordeler i etterkant, i og med at jeg har fått litt mer innsikt i hvordan engleinvesteringer og investeringer i de ulike startupfasene fungerer.

4. Hvem ville du anbefalt å delta i et Angel Challenge-program?

Jeg ville anbefalt Angel Challenge-programmet til alle som driver med investeringer og har litt overskuddskapital på si, og har lyst til å følge med på utviklingen for startupinvesteringer. Jeg investerer i rundt 7–8 selskaper nå, og omkring to av investeringene er fra tiden etter Angel Challenge-deltakelsen min.

Klikk på den grønne knappen for å melde deg på Angel Challenge-programmet for investorer!
Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge and Startup Extreme). Email: benedicte @ angelchallenge . com

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade