Even Ifar Fossland og Eirik Nerdal fra Startup Norway. Foto: KPH Media

Utfordret studenter på Venture Cup-finalen

Norge er avhengig av både gode ideer og gode investorer fra det brede lag av befolkningen. Denne helgen motiverte Startup Norway de engasjerte studentene til å tenke som investorer når de skal jobbe med sine neste prosjekter.

Det er en stemning preget av både nerver og undertrykt energi: Det er siste dag av Venture Cup — og den nasjonale finalen er i gang på scenen i Tromsø. I mars, mai, og september i år har det vært arrangert regionale finaler — og nå er det altså bare timer igjen før Venture Cup 2019 er over. I forbindelse med finalen skal de omkring 200 studentene på eventet også delta på en gallamiddag i regi av Start UiT (Universitetet i Tromsø)— så det er naturlig nok en spent stemning i salen når det hele omsider er i gang.

Til syvende og sist er det Seqo Solutions som stikker av med seieren — og som tildeles 100.000 NOK i støtte fra Innovasjon Norge. Selskapet — som står bak innovativ undervannsteknologi som kan brukes til å kontrollere havbunnsinstallasjoner på utilgjengelige lokasjoner ute til havs — har nå viktig kapital til å fortsette den videre utviklingen. På andre- og tredjeplass finner vi henholdsvis Lendonomy og Anytimebed — sistnevnte fikk forøvrig både publikumsprisen og McKinsey-prisen.

Kanskje blir årets finale av Venture Cup noe man snakker om i fremtiden også: Statistisk sett kommer vi tross alt til å bli enda mer avhengige av de gode ideene fremover, når industrien mange omtaler som “Oljeeventyret” etterhvert skal fases ut og over i mer bærekraftige industrier. Og hvem vet hvilke gründere som en gang i fremtiden kommer til å stå på forsiden av VG Helg og Finansavisen, og får fortelle om Venture Cup 2019?

(Artikkelen fortsetter under bildet og bannerannonsen.)

Eirik Lilland Nerdal spør salen om hvilke Startup de heier på før utdeling av publikumsprisen. Foto: KPH Media
Les mer om Startup Norway her!

— Håper vi treffer dem etter studietiden

Da Venture Cup-finalen ble arrangert i forrige uke, var to av Startup Norway sine egne på plass for å fortelle om jobben de gjør for å bygge startups og økosystemet i Norge: Eirik Lilland Nerdal og Even Ifar Fossland. De er begge ansatt i Angel Challenge, som er Startup Norway sin kurs og nettverksarena for både investorer og gründere. Fossland forteller at Startup Norway-foredraget deres så ut til å engasjere publikummet på Venture Cup.

Det var inspirerende å holde foredrag for studentene i salen. Vi fikk umiddelbart god respons under foredraget, med vår interaktive tilnærming. Det kom to lokallag bort like etterpå og spurte om vi kan holde foredrag hos deres regionale/lokale finale.

Også Nerdal, som er Startup Manager hos Angel Challenge, forteller at det å stå på scenen ga ham et kick.

Det er helt rått å se en så stor gjeng engasjert for entreprenørskap, og jeg ble svært positivt overrasket over kvaliteten på selskapene. Nå håper jeg bare at vi også treffer på dem igjen etter studietiden.

Klikk her for å bli med på Startup Weekend Energy & Sustainability!

— Finn det du brenner for

Og nettopp slutten på studietiden er noe av det avgjørende: For hva skal du jobbe med? Anser du startups for å være en reell valgmulighet, eller er det først og fremst nyttig erfaring før du søker deg til en større bedrift? Nerdal har en oppfordring til studenter som sitter på gjerdet, men også de som allerede har bestemt seg for å gå inn i det etablerte næringslivet.

Når du blir ferdig med studiet går du inn en unik periode som er best brukt til å eksperimentere med din interesse og egne ambisjoner. Prøv å se forbi den forventingen du setter til deg selv med umiddelbar suksess, høy betalt jobb og lignende, og bruk heller de første årene til å finne hva du faktisk brenner for!

Søk om å delta på Startup Extreme i Voss!

Fossland, som også er nestleder i Start Norge (som står bak Venture Cup), forteller at han har hatt stort utbytte av sin tid i organisasjonen. I dag er han Startup Coordinator hos Angel Challenge.

Det å jobbe frivillig og engasjere meg under studiene har gitt meg en fantastisk erfaring opp mot næringslivet. Det nettverket man får på tvers av lokallag — spesielt i Start — har vært en bidragsyter til der jeg er i dag.

Er du student, og har lyst til å jobbe med startups etter at du er ferdig med studiene? Veldig mange veier ligger åpne for deg, men søker du deg til Startup Norway, Angel Challenge, og Startup Extreme er du garantert umettelig læring!

Startup Extreme trenger frivillige — meld deg på i dag!
Skål! Eirik Lilland Nerdal, Brage Karde Valdermo (Leder Forum 2019) og Nikolai Winsnes (Leder Start UiT)), og Even Ifar Fossland skåler fra scenen når Startup Norway-foredraget er over.

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge and Startup Extreme). Email: benedicte @ angelchallenge . com

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade