Một số videos hay dành cho các bạn mới giao dịch chứng khoán Việt Nam

Trên Internet có rất nhiều sưu liệu hay để các bạn có thể học và tìm hiểu về giao dịch chứng khoán (tất tần tật từ TA đến FA, phân tích báo cáo tài chính, etc…). Dưới đây là một số videos trên YouTube tôi thấy khá hay cho mấy anh em tham khảo.

  1. “Trade with Lee” series: Lee là một bạn trader khá trẻ, nhạy cảm với thị trường và có nhận định rất sắc bén. Có theo dõi FB và videos em ấy làm, mình thấy em ấy rất nhiệt tình chia sẽ kiến thức, nhận định về thị trường rất đầu tư và công phu.

2. Cách xác định xu hướng giao dịch của thị trường: loạt seri gồm 2 videos giúp newbie traders xác định xu hướng của thị trường. Khá hữu ích!

Like what you read? Give Denny (Trade With Me) a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.