Stocks of the day — 23/6/2016

Phiên sáng hôm nay thị trường giao dịch khá tích cực theo đà chung của thị trường chứng khoán thế giới, dù mọi người cũng đang móng ngong kết quả Brexit. Tiếp tục quan điểm thị trường giai đoạn này nên thận trọng tối đa, tuy nhiên cơ hội lúc nào cũng có cho các nhà đầu tư. Lựa chọn khéo léo vẫn có cơ hội tìm được lợi nhuận. Tuy nhiên, nên giao dịch với tỷ trọng vừa phải đã có biến thì thoát khỏi thị trường ngay.


Đột Biến Khối Lượng Phiên Buổi Sáng


Cổ phiếu nổi bật — kết thúc phiên sáng

  • FCN
  • DCL
  • PPC
  • HLD
Like what you read? Give Yumi Can Trade a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.