Ditt eventyr

Ida Kristine Moe
Aug 4 · 3 min read

Naturen har så mye å by på. Høye flotte fjell, langstrakte vidder, tette drømmende skoger og åpne hav. Små og store eventyr roper etter å oppdages. Men hva er et eventyr for deg?

Image for post
Image for post
Bildet er tatt av sommerens Stormberg-familie

Det florerer av flotte naturbilder på sosiale medier. Vi deler over en lav sko, noe som er til glede for enkelte og ergrelse for andre. Bilder av spektakulære toppturer og perfekte poseringer dukker opp overalt. Det kan virke som at de lengste turene må gås og de høyeste fjellene må bestiges for at turen skal aksepteres av omverdenen, og oss selv. Da er det viktig å huske på hva som egentlig betyr noe. Din glede. Din ro. Ditt eventyr.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Lite slår roen man kan få på en sen fisketur.

Å nyte naturen kan ha vidt forskjellige betydninger for forskjellige personer. Noen elsker å løpe opp bratte fjellsider, andre trives med en liten bærtur. To forskjellige turopplevelser, men like fullverdige eventyr. Det er viktig at vi ikke glemmer de små øyeblikkene. De øyeblikkene der en bare er tilstede og nyter det man har rundt seg.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Et ferieparadis trenger ikke være langt unna der du bor.

Se for deg et eventyr. Tankene dine flyr kanskje over til en topptur til Lofoten, en ekspedisjon til Nordpolen. Men prøv å se for deg at du står på en sti i skogen og lukker øynene. Vinden drar lett over ansiktet ditt og du kjenner den friske luften fylle lungene. Rundt deg hører du barnas latter og glede over alle blåbærene de har funnet. Det eneste du trenger å tenke på er det som skjer akkurat her og nå. Dette er et eventyr på lik linje med det å stå på toppen av et fjell du har besteget. For mange er det å komme seg ut på tur en mestring i seg selv.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Bildene er tatt av sommerens Stormberg-familie

Du trenger ikke å starte med en tur til Galdhøpiggen. Bruk turmulighetene du har i nærområdet. Du bestemmer selv om du vil gå kort eller langt, telle topper eller trær. Ta alltid med deg noe å drikke, og gjerne litt mat, og nyt lange, gode pauser. Det viktigste er å komme seg ut og nyte naturen. Det er selve opplevelsen som er eventyret. Din opplevelse. Hva som er et eventyr, det er det bare du som bestemmer.

Små turer også er store.

God tur!

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store