En hilsen til Skeive Sørlandsdager

Gjesteblogger
Aug 22 · 4 min read

Hei! Jeg heter Kjell-Gunnar Nilsen, er 48 år og festivalsjef for Vinterpride Lillehammer. Jeg kommer fra Haugesund, men bor nå her i Ol- og Vinterpridebyen Lillehammer.

Image for post
Image for post
Bildet er tatt under Prideparaden på Lillehammer i 2020. I midten går festivalsjef Kjell-Gunnar Nilsen sammen med ordfører Ingunn Trosholmen (til venstre i bildet) og tidligere Kunnskapsminister Trine Skei Grande (til høyre i bildet). Foto: Vemund Viken

Høsten 2017 kom ideen om at vi burde arrangere Pride i Lillehammer. Vi tenkte at siden vi var her, i selve OL byen, så måtte vi bare få til et Vinterpride. I samarbeid med Fri Innlandet begynte ideen å ta skikkelig form høsten 2018, og 21–24 februar 2019 kunne vi endelig arrangere tidenes første Vinterpride.

Med mål om et varmt og inkluderende samfunn
Formålet med å arrangere Pride er å fremme mer åpenhet, synlighet, mangfold og aksept. Selv er jeg som åpen homofil veldig glad for at samfunnet har blitt mer åpent og inkluderende, men det er fortsatt flere som sliter med å få innpass og som lever i utenforskap. Det er noe jeg selv har kjent på kroppen da flere av mine venner i det skeive miljøet har valgt og ta livet sitt i sommer.

Det er mange som lever skjult og i frykt for å vise åpenhet rundt egen seksuell legning, kjønnsutrykk og kjønnsidentitet. Pride- markeringer er en ypperlig mulighet for oss alle til å være med og skape et varmt og inkluderende samfunn der alle er med, uansett seksuell legning og tilhørighet. På den måten kan vi sammen sette fokus på helse, trivsel og velvære for hele samfunnet i stedet for bare deler. Derfor er det også veldig viktig at vi fortsetter å ha fokus på “utenforskapet” under alle Prider, slik at vi blir mye flinkere til å følge opp disse som ikke føler at livet er så enkelt. Dette må virkelig bli satt på dagsorden av våre politikere.

Lillehammer er en av byene hvor det dessverre har vært alt for mye selvmord de siste årene, men nå håper jeg at vi for alvor får satt fokus på dette. Også i år arrangerte vi Vinterpride men da under egen organisasjon; Lillehammer Pride. Det hele ble arrangert 19–23 februar, rett før Covid-19 ble påvist for første gang i Norge, 26 februar i år. Vi var veldig heldige som fikk arrangert et fysisk Pride før Norge ble stengt ned. Vinterpride ble en kjempesuksess med 1500 i paraden, 2000 på Paradeshowet vårt i Pride Park i Søndre Park.

Vi arrangerte vår første regnbuemesse, og for aller første gang i en Pride fikk vi også med oss en av de største sportsklubbene i byen, nemlig Lillehammer Ishockey klubb som både gikk i paraden og arrangerte Pridekamp mot Vålerenga.

Image for post
Image for post
Kjell-Gunnar Nilsen, Festivalsjef for Lillehammer Pride under årets arrangement. Foto: Anne-Grete Fostås, Gudbrandsdølen Dagningen.

I tillegg hadde vi besøk av vår tidligere kunnskapsminister Trine Skei Grande og ordfører Ingunn Trosholmen som gikk sammen med oss i paraden. Vi hadde også flere kulturelle innslag og underholdning. Artister som Rune Tønnessen som har røtter fra Sørlandet samt Synne Vu, Magickal Era, Margaret Berger og Dragartistene Tanja McKenzie og Fru Burkey var på scenen, og vi hadde foredrag med Jakob Semb Amundsen.

Hvorfor feirer vi Pride og Digital Pride?
Vi feirer Pride og Digital Pride for å markere at det nå er 51 år siden Stonewallopprøret der homser, transer, queers og andre som var utenfor ble lei måten politiet behandlet dem på og sa i fra.

Den første priden ble arrangert i 1970, altså for 50 år siden. Det er fortsatt slik, den dag i dag, at mennesker med ulike legninger blir tråkket på, spyttet på og steinet fordi de er enten homofile, queers, transer eller ikke føler seg som noen av legningene. Derfor må vi aldri slutte å feire at vi er stolte. Vi er mange og vi må stå sammen for å vise at alle mennesker har rett til å leve, elske og bo i hele verden. Så tusen takk dere som gikk foran oss og banet vei og viste at nok er nok.

Det er viktig at vi fortsetter å arrangere prider over hele verden, for vi skal være stolte over hvem vi er og hvor vi kommer fra. Det er også veldig bra at det i år har blitt arrangert digitale prider over hele verden, for nå er det viktigere enn noen gang at vi, pga Covid 19, står sammen. Vi må markere at dette klarer vi. Som vi i Vinterpride Lillehammer sier #lovemeltsice eller kampanjen til Fri #kjærlighetoveraltuansett

Happy Pride Skeive Sørlandsdager!

Vi gleder oss til å arrangere ny Vinterpride 25–28 februar 2021.

#lovemeltsice

Image for post
Image for post
Festivalsjef for Lillehammer Pride, Kjell-Gunnar Nilsen. Foto: Tore Steffens, Gudbrandsdølen Dagningen

Mvh.

Kjell-Gunnar Nilsen
Festivalsjef
Lillehammer Pride

Gjesteblogger

Written by

Stormberg har flere samarbeidspartnere med viktige budskap. På denne profilen blogger noen av dem om tema som vi sammen ønsker å løfte

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Gjesteblogger

Written by

Stormberg har flere samarbeidspartnere med viktige budskap. På denne profilen blogger noen av dem om tema som vi sammen ønsker å løfte

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store