Eventyrøya Senja

Kritthvite strender, villmark og majestetiske fjell — rett og slett Norge i miniatyr. Her får du alt.

Ida Kristine Moe
Jul 14 · 2 min read

Jeg var så heldig å være med på tur med Stormberg til Senja for noen år siden, og det var nydelige turer i godt selskap! Var også der sommeren for et par år siden, og det blir ny tur i år.

På Senja kan du telte, gå på fjellet og nyte strandliv.

Image for post
Image for post

Mine anbefalinger:

  • Besøk Husøya. Her kan du telte ved fyret og møte de gjestfrie innbyggerne! Øye er kjent fra programmet “Da damene dro”
  • Segla. Det majestetiske fjellet går rett ned i havet. Utsikten er fantastisk, men da vi var der hadde vi tåke så vi fikk dessverre ikke sett så mye. Jeg håper å få oppleve det igjen.
  • Telting på Ersfjordstranda
  • Husfjellet, en av Dronning Sonja sine favoritter på Senja.
  • Kyle, en topp med flott utsikt. Fjellet ligger midt mellom Mefjordvær og Senjahopen og har fantastisk utsikt.
  • Bøvær med strandliv og et besøk på Kråkeslottet

Ellers må det være noe eget å padle kajakk her. Jeg har enda ikke fått gjort det selv, men håper å få det til neste gang vi kommer. Man kan nok aldri føle at man ikke har en god grunn til å reise tilbake til vakre Senja.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Senja er et sted man alltid finner en grunn til å besøke igjen.

God tursommer!

Hilsen Stormberger Karina

Image for post
Image for post

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store