Hjernetrim

Ida Kristine Moe
Aug 24 · 2 min read

Å sitte for mye i ro er ikke bra for kroppen din, og det visste du sikkert. Men var du klar over hvor mye dårligere hjernen din fungerer når du er inaktiv?

Fysisk aktivitet er ikke bare bra for kroppen din, det gjør godt for hjernen også. Du føler deg bedre, konsentrerer deg bedre og husker bedre. Du blir også mer kreativ, tenker raskere og mestrer stress lettere. Sist, men ikke minst, så er det viktig å nevne at fysisk aktivitet også vil bremse aldring av hjernen. Men det er ikke slik at du trenger å sette i gang med hardtrening for at det skal få noen effekt. Du trenger bare røre litt på deg.

Image for post
Image for post

Når mange hører ordene fysisk aktivitet, så kobler de dette direkte til idrett, sport og prestasjoner. Overlege og psykiater, Anders Hansen, sier i et intervju med trening.no at det ikke handler om å være sporty; «Vi blir trolig født med ulike genetiske tendenser i forhold til hvor mye vi naturlig er fysisk aktive, og en del kommer til å synes at det meste av bevegelse er kjedelig, sånn er det bare, forklarer Hansen. Og jeg vil si til dem: Drit i all annet, og ikke tenkt på koblingen til sport og prestasjon. Tenk heller på at med dette kommer hjernen til å fungere så bra som overhodet mulig.»

I artikkelen «Gå og bli smart», publisert i forskning.no, forteller forsker Mia Keinänen at det ikke bare er kroppen som sovner når du sitter, hjernen fungerer også mye dårligere. Når du er i aktivitet derimot, og får opp hjertefrekvensen, frigjøres nevrotransmittere i hjernen. Disse holder oss våkne og skarpe. Videre sier Mia at når du er i rolig, repetitiv bevegelse, går hjernen din inn i et slags avslappingsmodus og skaper såkalte alfabølger. Disse bølgene gjør at nevroner som sitter langt fra hverandre, kobles sammen på nye måter. Man kan dermed si at bevegelse fører til nye tanker.

Image for post
Image for post

Dersom du har en stillesittende jobb, er det kanskje ikke så dumt (hvis du har anledning til det) å stå i stedet for å sitte. Eller kanskje du kan gå noen runder på kontoret, skulle sløvheten ta over. Og føler du deg helt «kjørt» når du kommer hjem fra jobb eller skole, kan det nok hjelpe å gå en liten tur, eller ta en lett treningsøkt. Vi vet alle hvor enkelt det er å slenge seg ned på sofaen, men både kropp og sinn har godt av at du beveger deg.

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store