Jeg ønsker deg alt godt, Sharif

Steinar J. Olsen
Aug 2 · 3 min read

Etter snart ett år med sjikane og publisering av løgner om Stormberg, mine medarbeidere og meg selv, ser det ut som Sharif-saken nå er over. Tommy Sharif skrev i går at han aksepterer boten på 20 000 kroner politiet gav han etter hensynsløs adferd og netthets.

Det at Sharif tidligere i år ble dømt på alle punkter i tingretten (se DNs omtale av dommen nedenfor — abo.), og det at boten politiet gav han for samme forholdet nå er akseptert, håper jeg skal gjøre det lettere for andre som utsettes for netthets å ansvarliggjøre de som står bak. Sharif-saken viser at voksne som opptrer hensynsløst ved systematisk å plage, mobbe og hetse andre mennesker i sosiale medier, opptrer lovstridig.

Image for post
Image for post
Faksimile DN 11.02.20. Klikk på bilde for å lese hele saken (abon)

Saken bekrefter at måten man oppfører seg på i sosiale medier, kan få konsekvenser i det virkelige liv.

Det at Sharif betaler boten, innebærer at Sharif for andre gang velger ikke å møte i retten og forklare seg om rollen hans i netthetskampanjen. Den startet hos Sørlandsnyhetene og Sharif tre timer etter at jeg kritiserte metodene det omstridte nettstedet Sørlandsnyhetenes og dets grunnlegger Einar Øgrey Brandsdal benytter. Det er påfallende at Sharif tar valget om ikke å møte i retten og forklare seg under vitneansvar bare få dager etter at politiet fikk oversendt informasjon om Brandsdals rolle i netthets publisert under navnet Tommy Sharif.

Einar Øgrey Brandsdal var mannen som startet, finansierte og (etter eget utsagn) jobbet med mobbenettstedet Sørlandsnyhetene i 20 måneder. Nettverket bak Sørlandsnyhetene har gjennomført systematiske personangrep mot de som har våget offentlig å kritisere metodene nettstedet benytter. Sørlandsnyhetene har anonymt omtalt folkevalgte, kommunalt ansatte og samfunnsdebattanter som nazister, voldtektsforbrytere, korrupte, krigsprofitører, rasister og kyniske skurker.

Jeg skjønner godt at unge, samfunnsengasjerte stemmer vegrer seg for å delta i samfunnsdebatten når enkelte voksne opptrer på denne måten. Selv mange folkevalgte orker ikke lenger delta i den offentlige debatten fordi de utsettes for netthets og hatefulle ytringer.

I en undersøkelse Kommunenes Sentralforbund (KS) gjennomførte i fjor, kom det frem at 43% av norske lokalpolitikere hadde opplevd hatefulle ytringer eller trusler. 15% av de folkevalgte hadde sluttet i politikken som følge av det de hadde blitt utsatt for.

Dette viser at netthets og hatefulle ytringer har blitt et så omfattende samfunnsproblem at det truer ytringsfriheten og dermed også demokratiet.
Derfor er det viktig å si ifra om at hatefulle ytringer og trakassering ikke er akseptabelt. Hatefulle ytringer og gjentakende netthets bør rapporteres til politiet.

Selv om mitt og Stormbergs engasjement for at det skal være trygt å ytre seg i samfunnsdebatten fortsetter, så anser vi nå Sharif-saken som et avsluttet kapittel. Han er ansvarliggjort og straffet for publisering av flere hundre Facebook-poster med netthets om Stormberg og meg. Dermed legger vi Sharif-saken bak oss.

Jeg ønsker Tommy Sharif alt godt for fremtiden og lykke til med oppbygging av dekkvirksomheten.

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Steinar J. Olsen

Written by

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Steinar J. Olsen

Written by

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store