Kåfjord

Ida Kristine Moe
Jul 8 · 2 min read

Den lille kommunen Kåfjord, på samisk Gáivuotna, ligger rundt Kåfjorden i Troms og Finnmark fylke. Kåfjord byr på gode turmuligheter og i tillegg kan man oppleve noen steder der motstandsmannen Jan Baalsrud sin formidable flukt foregikk.

Image for post
Image for post

I Manndalen kan man gå opp til Skaidihytta og deretter videre til Baalsrudhula. Å kalle det en hule er nok en liten overdrivelse — dette er bare ei sprekk!

Ved E6 kan man stoppe innom Hotel Savoy som var den lille tømmerkoia der Baalsrud overnattet. Er man bare litt interessert i historie er dette veldig gøy å oppleve!

Image for post
Image for post

Gorsabrua er en opplevelse — bare å stå på den gir sug i magen. Brua går over et dypt juv, og for de skikkelig tøffe kan man hoppe i strikk fra bura og ned i juvet.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Riktig god tursommer.

Karina — butikksjef på Stormberg Jekta i Tromsø

Image for post
Image for post

Stormberg

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store