Slik kler du barna for barnehagen

Ida Kristine Moe
Aug 6 · 3 min read

Barn er ute og leker i all slags vær. For at de skal trives og ha det bra er det viktig at de kles riktig. Trelagsprinsippet er en god huskeregel, også når barna skal lære å kle seg selv.

Under finner du tips til de ulike lagene, og Storms egne tøyvettregler, spesielt utviklet for barnehagebarn.

Trelagsprinsippet og tøyvettreglene finnes i nedlastbare plakater som passer perfekt på veggen både i barnehagen, på skolen eller hjemme. Se i bunnen av saken.

Image for post
Image for post

Lag 1. Ull- / superundertøy

Det innerste laget skal transportere fukt vekk fra kroppen. Ull er best, og holder på varmen selv om barnet blir fuktig.

Image for post
Image for post

For barn som reagerer på ull er bambus eller superundertøy gode alternativ. Klær som skal inntil kroppen må være tynne og tettsittende.

Tips: Unngå bomullsundertøy på vinteren! Bomull holder på fukt og blir fort kaldt. Ull er gull, og holder på varmen selv om barna blir våte.

Lag 2. Ull-/ mellomplagg

Mellomlagets viktigste oppgaver er å isolere og varme.

Image for post
Image for post

Dette laget skal sitte litt løsere på kroppen, da luft mellom lagene gir god isolasjon og bevegelighet. Ull er et godt alternativ til fleece som ellers er mye anbefalt til dette laget. Mellomlaget bør også være fukttransporterende, og tykkelsen på klærne kan tilpasses etter temperatur og vær.

Lag 3. Parkdress / skalltøy

Det ytterste laget skal holde vær og vind ute.

Image for post
Image for post

For de minste er parkdressen et godt valg. Velg en dress med god bevegelighet, og pass på at den ikke blir så stor at det er vanskelig for barnet å bevege seg. For eldre barn anbefaler vi skalljakke og skallbukse. Det ytterste laget må være vann- og vindtett, samt puste slik at fukt fra de andre lagene slipper ut.

Se vårt utvalg av klær til barnehagebarn her.

Last ned plakater her:

Stormbergs tøyvettregler finnes på fire språk. Se den tosidig plakaten med trelagsprinsippet og tøyvettreglene her:

Image for post
Image for post
Trelagsprinsippet og tøyvettreglene
Image for post
Image for post
Tøyvettreglene med Storm

Plakatene kan distribueres fritt. De passer perfekt som enkle påminnelser på veggen i barnehagen, eller på barnehagens nettside.

Vi ønsker alle små og store en god start på barnehageåret!

Se vårt utvalg av klær til barnehagebarn her.

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store