Klimakrisens ansikt

Gjesteblogger
Aug 18 · 4 min read

Vi ser klimakrisen i vårt arbeid for Røde Kors hver dag. En av konsekvensene er at stadig flere mennesker havner i fattigdom. I 2050 kan hele 200 millioner mennesker i verden trenge humanitær hjelp som følge av klimarelaterte katastrofer.

Klimakrisen er ikke lenger en fjern trussel — den er allerede her. Og hardest rammer den de som allerede er utsatt.

Usman, Sierra Leone:

Regnet kom og huset vårt begynte å flomme over av vann. Vi så leire og store steiner komme mot huset. Nå er situasjonen vår svært vanskelig, og vi er avhengige av hjelpen vi får. Jeg er takknemlig for at datteren min, min kone og jeg klarte oss.”

Image for post
Image for post
Usman og hans lille datter overlevde jordskredet i Sierra Leone. Foto: IFRC, hentet fra Svenska Röda Korset

Et stort jordskred rammet Sierra Leone og Usamn Kargbo fikk hjemmet sitt ødelagt da gjørme og store steiner kom rasende. Hundrevis av mennesker døde i katastrofen, som var forårsaket av kraftig nedbør.

Nargis, Bangladesh:

”Vannet gikk opp til brystet mitt under flommen i fjor, og vi var tvunget til å flykte. Folk blir tvunget til å drikke elvevann og blir syke av dysenteri, diaré og tyfus. Vi sover alle på gaten når flommen kommer, men det er ingen steder å gå for å skifte eller gå på toalettet. Om natten er vi redde. Da kommer det ranere i båter og stjeler tingene våre.”

Image for post
Image for post
Trebarnsmor Nargis Akhter er en av mange som rammes av flommene i Bangladesh. Foto: Donald Boström, Svenska Röda Korset

Trebarnsmor Nargis Akhter på 35 år, fikk gården sin i Bangladesh ødelagt da flommen rammet landsbyen. Kraftig monsunregn rammer landet hvert år. Mange elver flyter over og millioner av mennesker blir tvunget til å flykte. Bangladesh med sine drøye 160 millioner innbyggere og 130 elver er spesielt utsatt når monsunregnet kommer, og dødsfallene er mange. I tillegg til vannmassene blir det lett farlige jordskred, landsbyer er isolert og hus blir vasket bort.

Klimaendringene blir mer synlige
I dag har mer enn 100 millioner mennesker behov for humanitær hjelp som følge av klimarelaterte katastrofer. Høyere vannstand drukner store landområder samtidig som stigende temperaturer andre steder fører med seg ekstrem tørke og branner.

Konsekvenser av klimaendringer blir stadig mer synlige. Vi ser klimakrisen i vårt arbeid hos Røde Kors hver dag. En av konsekvensene er at enda flere vil havne i fattigdom. For hver grad temperaturen på jorda stiger anslås produksjonen av hvete å synke med 6 prosent og tilførselen av ris med 10 prosent. Mengden klimagasser i atmosfæren kan også skade marine økosystemer siden karbondioksid tas opp i vannet og gjør det surere. Det rammer mange som lever av fiske. Stigende havnivå på grunn av smeltende is risikerer å presse folk som i dag bor på lavtliggende steder borte fra hjemmene sine.

Image for post
Image for post
Foto: Svenska Röda Korset

For Røde Kors handler det alltid om å passe på sårbare menneskers behov. Med klimaendringer er det en økt sårbarhet hos veldig mange. Dette betyr at vi har en ekstremt viktig oppgave foran oss.

I 2050 kan 200 millioner mennesker over hele verden trenge humanitær hjelp som et resultat av klimarelaterte katastrofer som flom, uvær, tørke og skogbranner, samt de samfunnsøkonomiske effektene av klimaendringer. Dette er nesten en dobling sammenlignet med i dag, da 108 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp som et resultat av slike katastrofer. Innen 2030, dvs. på bare ti år, kan antallet ofre øke med 50 prosent sammenlignet med i dag.

Hvis vi ikke gjør noe for å forhindre dette, vil de menneskelige kostnadene være enorme. Allerede i dag er ressursene helt utilstrekkelige for å hjelpe alle som er berørt av klimarelaterte katastrofer. For å imøtekomme dagens behov, må det internasjonale samfunnet bidra med $ 3,5 til 12 milliarder dollar i året, ifølge rapporten presentert av International Federation of Røde Kors og Røde Halvmåne, sammen med ledende klimaøkonomer.

I 2030 forventes dette beløpet å stige til hele 20 milliarder dollar i året. Rapporten peker på de potensielle menneskelige kostnadene ved å ikke hjelpe samfunn til å tilpasse seg klimaendringer.

Klikk her for å lese mer om kampanjen #klimakrisensansikt og historier om de berørte på Svenske Røde Kors sine nettsider.

Stormberg støtter Svenska Röda Korsets arbeid. Hver gang du handler hos Stormberg går 1% av det du betaler til samfunnsnyttige og humaitære formål. Les mer om 1% til samfunnet her.

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Gjesteblogger

Written by

Stormberg har flere samarbeidspartnere med viktige budskap. På denne profilen blogger noen av dem om tema som vi sammen ønsker å løfte

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Gjesteblogger

Written by

Stormberg har flere samarbeidspartnere med viktige budskap. På denne profilen blogger noen av dem om tema som vi sammen ønsker å løfte

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store