Lyngen

Hvem har vel ikke hørt om de majestetiske Lyngsalpene?! Om vinteren kan du stå på ski rett fra toppen og ned til fjorden. Men også om sommeren er dette en fantastisk destinasjon å oppleve.

Ida Kristine Moe
Jul 14 · 2 min read

Lyngenfjordregionen er en perle mellom Tromsø og Alta. Her kommer du tett på naturen, historien og kulturen. En tur opp Lyngsdalen langs Lyngsdalselva er magisk. Turen startet ved Furuflaten, og deretter tydelig sti langs elva opp i dalen. Vi hadde med telt, og gikk forbi Lyngsdalshytta før vi gikk litt tilbake for å finne passende leirplass, forteller Stormberger Karina.

Image for post
Image for post

Ellers kan en tur til Sandvika friluftsområde på Ørneshalvøya anbefales — vi laget middag på stranda der før vi gikk opp Lyngsdalen. Det er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere med både handicaptoalett og adkomst til stranda. Platt med benker og bord er det også! Hører rykter om at det er fint og bade også, men temperaturen i havet er nok ikke mye å skryte av

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Ellers står Blåisvannet på lista over en tur jeg endelig skal komme meg på i år — og jeg gleder meg veldig mye. Få flere tips til turen på Visit Lyngenfjord.com

God tursommer fra Stormberger Karina

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store