Naturens spiskammer

Ida Kristine Moe
Aug 5 · 3 min read

Har du noen gang tenkt over hvor mye spiselig som finnes i naturen? Sommer og høst er høysesong for sanking av herlige delikatesser, og du finner dem både i skogen og ved sjøen. Ikke bare smaker de godt — de er fulle av næringsstoffer og helt gratis! Her er noen tips til hva du kan lete etter neste gang du er på tur.

BÆR
I år er det ekstra mye bær i skogen. Ville bær kan spises som de er, eller du kan f.eks. bruke de i syltetøy, saft, gele, smoothie eller is. Det som er ekstra bra med ville bær, er at de ligger langt over frukt og grønnsaker når det gjelder innhold av antioksidanter. Disse sortene er sikre: blåbær, tyttebær, villbringebær, markjordbær, bjørnebær, multer, krekling, rognebær og tranebær.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

SOPP
I norske skoger kan du finne masse god matsopp. En varm juni, etterfulgt av en fuktig juli, har ført til perfekte soppforhold og soppen har kommet tidligere i år over hele landet, men særlig på Vestlandet og ellers i Sør-Norge er soppsesongen for alvor i gang.

Image for post
Image for post

Fersk sopp er det beste, men du kan også tørke soppen og nyte den utover vinteren. Det finnes også dessverre mange giftige sopper, så her må du være litt forsiktig. Delta på soppkurs, kjøp en bok om sopp og gå helst sammen med noen du kan lære av på de første turene. Sopp som er trygg å spise: kantarell, traktkantarell, fåresopp, steinsopp, granmatriske, rødskrubb, matblekksopp og blek piggsopp. Her kan du ta en titt på Mattilsynets sopp-plakat.

Image for post
Image for post

PLANTER
Det er ikke bare bær og sopp man kan spise i naturen, det finnes også en god del planter man kan nyte. Ikke bare smaker de godt, men de har også mange nyttestoffer i seg som f.eks. kan være slimløsende, beroligende, gode for fordøyelsen og rensende. Noen planter som kan spises er løvetann, brennesle, strandkvann, skvallerkål, engsyre, geitrams, strandkjempe og karve. Bare sørg for å være sikker på hva du plukker. Norges sopp- og nyttevekstforbund arrangerer jevnlig kurs om ville nyttevekster.

Image for post
Image for post

FISK OG SJØMAT
Fritidsfiske i sjøen med stang eller annet enkelt utstyr er gratis og noe som alle har lov til å gjøre. Vanlige fisk du kan fange de fleste sider i Norge er: flyndre, torsk, makrell, kveite, sei og lyr. Husk at for eksempel kysttorsk, uer og steinbit er truet, og ikke bør fiskes. Blåskjell, o-skjell, hjerteskjell og sandskjell kan også nytes, men det er viktig å tenke på at blåskjell i perioder kan være giftige, så sjekk blåskjellvarselet på Matportalen.

I fjæra kan du plukke strandsnegler eller albueskjell. Disse lever ikke av det samme som blåskjell, og kan trygt spises. Andre ting som også kan fanges i sjøen er krabber, reker og sjøkreps. Enkelte steder kan sjømat inneholde miljøgifter, så ta gjerne en titt på Mattilsynets kostholdråd for fisk og skalldyr.

Oppskrifter på fiskemiddager her

God tur!

Se også:
-
Turdessert — eplekake
- Tid for sopp

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store