Oppdatering fra sommerens Stormberg-familie

Angela Nygård
Jul 3 · 2 min read

Vi er tilbake fra en fantastisk hengekøyetur til Treungen, Telemark. Herlig med lange sommerkvelder fylt av bading, kortspill og tid.

Vi kickstarta ferien med bilsyk minstemann som valgte å fortelle oss nettopp dette oppå bananene inne i matbutikken -men deretter gikk det heldigvis oppover.

Image for post
Image for post
Norgesferie er gøy for både store og små.

I Treungen fant vi oss nemlig en perfekt liten leirplass ved strandkanten. Det er masse fine barnevennlige sandstrender i området mot Fjone. Minsten og jeg sov i telt, de andre i hengekøyer. Herlig med lange sommerkvelder fylt av bading, kortspill og tid. Når vi var i området benyttet vi anledningen til å ta oss en topptur opp Skuggenatten, en super tur for hele familien som virkelig anbefales! Nå er vi hjemme igjen med flere fregner, sand mellom tærne, knottbitt, en hau skittentøy -og masse gode minner.

Image for post
Image for post

Våre tre tips til hengekøyetur med barn:

  1. Nærtur er også tur
  2. Ta med sko barnet enkelt kan ta av og på når det skal ut og inn av hengekøyen
  3. Smart med hodelykt som leselys til godnattboka, eller nattens dotur

👉 Hva er dine beste tips til overnattingstur i hengekøye med barn? Del gjerne i kommentarfeltet.

Turhilsen fra Henriette

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Angela Nygård

Written by

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Angela Nygård

Written by

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store