Bruk din stemme

Hege Nilsen Ekberg
Jul 2 · 2 min read

Sosiale medier preges dessverre alt for ofte av “fakta” og “sannheter” som til tider farges av pregløse skalaer i sort/hvitt presentert gjennom sinte tastaturer. Denne måneden har mange store amerikanske selskap valgt å stoppe all sin annonsering på Facebook og Instagram, i protest mot de mange hatmeldingene. Stormberg støtter fullt ut budskapet i kampanjen, #stophateforprofit, men vi tror ikke løsningen er å boikotte plattformene i en måned hvor det for mange er lav annonsering fra før.

Ulike plattformer har kommet for å bli, og flere vil komme til, og i motsetning til de redaktørstyrte mediene er det vi, alle enkeltpersoner som er med på å bestemme hva slags innhold plattformene skal bestå av. Hvor hadde vi vært om alle fulgte våre interne Kardemomme-retningslinjer for tilstedeværelse i sosiale medier?

Image for post
Image for post
Våre interne retningslinjer for bruk av sosiale medier

Vi forventer at plattform-eiere vil prioritere å gjøre mer for å stoppe fake news, trusler og hatmeldinger, og ser at Mark Zuckerberg allerede har vært på banen og varslet at det vil komme nye grep. Det er en viktig og god start, selv om det ikke er nok. Kampanjen #stophateforprofit sitt søkelys vil sette fortgang der Zuckerberg i for lang tid har trenert. Samtidig må vi aldri glemme at det er vi mennesker som fyller plattformene med innhold, på godt og vondt — og vi har alle et ansvar.

Som merkevare og virksomhet har vi en mulighet til å være med å påvirke til å skape endring. Den muligheten er vi opptatt av å bruke.

Vi i Stormberg ønsker gjennom våre verdier og vår tilstedeværelse å jobbe etter vår visjon om å gjøre verden til et litt bedre sted. Da tror vi det er viktigere enn noen gang å være tilstede i sosiale medier for å ta tydelige standpunkt og for å løfte viktigheten av mangfold både av mennesker og meninger.

Min oppfordring og utfordring til deg er; bli med å skape større balanse i debattene. Ta plass og marker innlegg som bryter mot lovgivningen vår. La oss være vårt ansvar bevisst, både som mennesker og merkevarer. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

Les gjerne også:

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Hege Nilsen Ekberg

Written by

Daglig leder — Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Hege Nilsen Ekberg

Written by

Daglig leder — Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store