Sammen for en lov som beskytter mennesker og miljø

Næringslivet spiller en avgjørende rolle i arbeidet for en verden som respekterer menneskerettigheter og miljø. Næringslivet utvikler produkter og tjenester vi er avhengige av, og de sikrer både arbeidsplasser og skatteinntekter. Men dessverre finnes det mange eksempler på hvordan næringslivsinteresser har bidratt til slaveri, barnearbeid, forurensning og ødeleggelser av lokalsamfunn.

Ida Kristine Moe
Aug 31 · 3 min read
Image for post
Image for post
Zhang Changpu jobber på Santiago De Compostela I, som er en av fabrikkene som produserer klær for Stormberg i Kina.

I Stormberg er vi opptatt av å ta vår del av ansvaret for en bærekraftig og rettferdig utvikling, og vi ønsker å være en pådrivere for en bedre verden. Derfor er vi med i KAN — en koalisjon for ansvarlig næringsliv. Koalisjonen KAN er en sammenslutning av næringsliv, fagbevegelse og sivilsamfunn som ønsker en menneskerettighetslov for næringslivet. I koalisjonens statement står det følgende: “Vi står sammen for en verden der menneskerettighetene blir innfridd for alle, og der miljøødeleggelser blir stanset før de skjer.” Les mer om KAN her.

Når koalisjonen lanseres 1. septemer 2020 er flere enn 40 ulike aktører med. Blant medlemmene er både Norsk folkehjelp, Fairtrade, Unicef, Amnesty International, Fremtiden i våre hender, FN-sambandet, Redd Barna og Regnskogfondet. Foreløpig er det kun et fåtall virksomheter i koalisjonen, men vi håper flere raskt vil komme til.

- Det er ikke unikt at vi i sivilsamfunnet kommer sammen og jobber om noe som er knyttet til miljø og menneskerettigheter. Det som er unikt er at ganske store næringslivsaktører er med. Jeg skulle ønske at flere små og mellomstore aktører er med, sa John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty International i Norge, til Finansavisen (ABO).

Du må få rett til å vite

Etisk handel og bærekraft er to nøkkelområder som har preget Stormbergs kultur og veivalg helt fra starten. Vi er en kommersiell virksomhet som selger turtøy til lave priser, men det skal ikke gå på bekostning av hverken mennesker, samfunn, dyr eller miljø. Vi har et ansvar for å opptre bærekraftig og ansvarlig, et ansvar som trumfer kortsiktige gevinster. Les mer om vårt arbeid med etisk handel her. Les mer om vårt arbeid for klima og miljø her.

Undersøkelser har vist at de fleste nordmenn ønsker å ta informerte kjøpsvalg for å ikke bidra til uverdige arbeidsforhold eller ødeleggelser av natur, men i dag har forbrukere få rettigheter når det gjelder innsyn og kunnskap om hvor varer er produsert og hvordan virksomheter jobber med samfunnsansvar. Det er opp til den enkelte virksomhet hva de vil dele av informasjon.

Image for post
Image for post
Etikkinformasjonsutvalget på besøk hos en av fabrikkene som produserer klær for Stormbergvåren 2019.

Åpenhet er fremtiden

Høsten 2019 la Etikkinformasjonsutvalget frem et lovforslag om mer åpenhet rundt arbeidet med etisk handel og samfunnsansvar. Se utvalgets rapport her. Stormbergs gründer og eier, Steinar J. Olsen var næringslivets representant i Etikkinformasjonsutvalget, og en ivrig pådriver for mer åpenhet om produksjonssteder og leverandørforhold.

I Stormberg har vi valgt åpenhet lenge, og i mer enn 15 har alle som vil kunne se oversikten over hvilke fabrikker vi handler fra på nettsidene våre. Vi mener at åpenhet er et viktig skritt på veien til et mer ansvarlig næringsliv. Rett til informasjon og innsyn gir også fagforeninger, forbrukere, media og organisasjoner makt og mulighet til å påvirke.

Gjennom koalisjonen KAN vil vi jobbe for at regjeringen skal ta Etikkinformasjonsutvalgets anbefaling om “Åpenhetsloven” på alvor, og tørre å sette krav til næringslivet om åpenhet rundt produksjon og arbeid med samfunnsansvar. Se streamen fra lanseringen av KAN på Amnesty Internationals Facebooksider her

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store