Skogen er best om høsten!

Ida Kristine Moe
Sep 14 · 2 min read

Høsten er vakker i skogen. Trærne skifter farge, skogbunnen er full av bær og sopp — og det er enklere å få øye på insektene når busker og kratt gir slipp for sesongen. Den friske høstlufta og den gode mosjonen er bare bonus.

Image for post
Image for post

Det nærmer seg høstferie for skolebarna i hele landet. Mange av fritidsaktivitene har også ferie, og da ønsker mange av oss å aktivisere barna på andre måter. Ikke alle har mulighet til å reise bort, og kanskje ligger det turområder rett i nærheten av der du bor?

De fleste har tilgang på naturperler i nærheten av hjemstedet, men ønsker du å finne nye turområder er UT.no et godt sted å begynne. Her finner du tusenvis av gode turforslag i hele landet. Turforslagene har forskjellige vanskelighetsgrader, og du får også en pekepinn på hvor lang tid du må beregne.

Jeg ble selv dratt med på tur i skogen hver søndag når jeg var liten, uansett hva slags vær det var. Selv om jeg ikke satt like stor pris på turene som liten, så er det å lære og bli kjent med naturen og oppleve årstidene noe jeg ønsker å føre videre til mine barn.

Sommeren er også deilig, men høsten i skogen har sin helt egen sjarm. Og det beste av alt? Det er helt gratis.

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store