Stormberg
Published in

Stormberg

Stormberg er kåret til Norges fremste på sosiale innovasjoner

I dag kom resultatene fra Norsk innovasjonsindeks, og for andre år på rad topper Stormberg listen over bedrifter som oppleves som drivere av positive samfunns- og miljøendringer.

--

--

På Stormbergbloggen treffer du Stormbergmedarbeidere og våre samarbeidspartnere. Du kan lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store