Om Stormberg

Stormberg er Norges mestselgende sports- og turtøymerkevare.

Ved å legge vekt på design og praktiske løsninger, har Stormberg utviklet turtøy som gjør at hele familien kan være godt kledd på små og store turer i all slags vær.

Turtøyet fra Stormberg selges til familievennlige priser. Det skal ikke koste for mye å komme seg ut på tur sammen.

Helt siden oppstarten i 1998 har Stormberg tatt et stort samfunnsansvar. 25 % av alle som rekrutteres er personer som normalt havner utenfor arbeidslivet.

Stormberg var den første sports- og tekstilgrossisten som ble tatt opp i Initiativ for Etisk Handel i 2002, og selskapet jobber kontinuerlig med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til virksomheten. Alle Stormbergs produkter er klimanøytrale.

I Stormberg har vi en misjon om å gjøre verden til et litt bedre sted. Derfor går 1% av omsetningen til samfunnsnyttige og humanitære formål.

Stormbergs visjon er «Turglede til alle»

Les mer om Stormberg her: www.stormberg.com

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Unlisted

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store