Stormberg i Norgestoppen på innovasjon

Innovasjonsmagasinet og INNOMAG har kåret Norges mest innovative virksomheter. For første gang er en klesprodusent med på listen. Stormberg er rangert som Norges femte mest innovative virksomhet, rett bak store internasjonale merkenavn som YARA og JOTUN. Helt i topp er DNB,Norges største bank, etterfulgt av Posten Norge.

Ida Kristine Moe
Aug 31 · 3 min read

I sin begrunnelse skriver juryen følgende: “Stormberg, klesfirmaet fra Kristiansand har gått i front i mange år. De var første norske tekstil- og sportsmerkevare som ble tatt opp som medlem i Initiativ for Etisk Handel og har helt siden 2008 vært en klimanøytral virksomhet med klimanøytrale produkter. Stormberg er blant landets beste på sosial innovasjon og tør å være tydelige.”

Image for post
Image for post

Tusen takk for tilliten!

- Denne prisen er en stor inspirasjon for oss i arbeidet videre. Vi må få takke de som har nominert oss, Kundene våre og juryen. Mest av alt må jeg få takke alle Stormbergerne som går på jobb hver dag for å gjøre verden til et litt bedre sted, sier daglig leder i Stormberg, Hege Nilsen Ekberg.

- Som juryleder vil jeg påpeke at jeg er imponert over mye av det Stormberg står for, sier juryleder Truls Berg som er ansvarlig redaktør i InnoMag og leder av Open Innovation Lab of Norway.

- Listen inneholder en rekke overraskelser, for eksempel det faktum at Norges største selskap ikke er inne på listen og at det gamle innovative fyrtårnet Telenor med et nødskrik redder plassen på listen, mest takket være samarbeidet med NTNU om en AI-satsning. Stormberg, som i år debuterer på listen, får endelig betalt for sin vilje til å tenke bærekraft og tenke utenfor boksen, sier Truls Berg i en kommentar til Innovasjonsmagasinet.

Med en misjon om å gjøre verden til et litt bedre sted

Stormberg er en verdibasert virksomhet og bærekraft og inkludering er to av våre aller viktigste verdier. Med en misjon å gjøre verden til et litt bedre sted har vi satt som mål at 25 % av alle som jobber i Stormberg skal være mennesker som normalt havner utenfor i arbeidslivet. 1% av omsetningen brukes til samfunnsnyttige og humanitære formål, og i 12 år har Stormberg kompensert for alle utslipp av klimagasser. Vi lover å fortsette vårt arbeid for en bedre verden. Tusen takk til alle Kunder og støttespillere for at dere er med oss.

Slik foregår kåringen:
INNOMAG og Innovasjonsmagasinet regnes som Norges ledende uavhengige nettavis og nyhetsmagasin om innovasjon, med mer enn 25.000 lesere. INNOMAGs lesere har gjennom vinteren blitt oppfordret til å nominere kandidater innen kategorien ledende norske innovasjonsfyrtårn. INNOMAG og Innovasjonsmagasinet har deretter spilt ball med flere uavhengige eksperter, både norske og internasjonale før juryen peke på de beste av de beste. Resultatet har blitt den 7. utgaven av Norges 25 mest innovative norske virksomheter. Les artikkelen til Innomag her

Med i juryen var professor i innovasjon Ragnhild Nilsen, tidligere Innovasjon Norge -sjef Gunn Ovesen, Computerworld’s redaktør Henning Meese, Professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole Tor W. Andreassen, seriegründer Andre’ Eidskrem og svenskenes globale innovasjonsekspert, professor Leif Edvinsson. Juryleder var Truls Berg som er ansvarlig redaktør i InnoMag og leder av Open Innovation Lab of Norway.

Les også:

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store