Jacob og Storms Påskenøddår

Ta årets «Påskenøddår» og vinn gavekort på 1500,-!

Mange forbinder påsken med kos, appelsiner og påskenøtter. Selv om årets påske blir annerledes for mange betyr ikke det at påskenøttene må “holde avstand”.

Junior-Stormberger Jacob(14) står for årets nøtter, og som ekte Sørlending har han valgt å kalle dem «Påskenøddår». Selv om konsonantene er “blaude” bør ikke hjernen din være det, her er årets spørsmål:

  1. Når du trenger det kaster du det. Når du ikke trenger det så tar du vare på det.
  2. Noen måneder har 31 andre har 30, men hvor mange måneder har 28 dager?
  3. Du kommer til en kald hytte og ser at du kun har en fyrstikk igjen. I hytta er det en peis, en tennbrikett og et stearinlys. Hva tenner du først?
  4. Hva er ditt, men nesten bare brukt av andre?
  5. Du løper i et maraton og ligger på tredjeplass. Plutselig ser du andreplassen og passerer han. Hvilken plass er du nå på?
  6. Hva kan du holde i høyre hånden din, men ikke i venstre hånd?
  7. En taxisjåfør kom nedover en gate. Han dro rett forbi et stoppskilt, uten å stoppe. Han dro inn i en gate med innkjøring forbudt. Han passerte en politibil på feil side av gata. Likevel brøt han ikke en eneste trafikkregel. Hvordan kunne han det?

For å delta sender du dine svar til paskenoddar@stormberg.com innen andre påskedag (13. april). Alle med riktige svar er med i trekningen av ett gavekort på 1500,- til bruk på stormberg.com. Vi trekker også fem deltakere som er med i trekningen av påskepakke som inneholder kortstokk, spork og vippkopp.

Alle svar og vinnere publiseres tirsdag 14. april.

Lykke til!

Jacob (14)

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store