Vær stolt av den du er!

Ida Kristine Moe
Aug 18 · 2 min read

Tenk deg et samfunn der man ikke dømmer hverandre på bakgrunn av etnisitet, farge, livssyn, funksjonsevne, for hvilken seksuell orientering eller hvilket kjønn man har. Der er vi dessverre ikke. Fortsatt er det mange som skjuler sin legning og ikke tør å leve som den de er i frykt for reaksjoner fra andre rundt.

Denne uken arrangeres Skjeive Sørlandsdager, en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Arrangementet er viktig fordi det setter fokus på mangfold, på inkluderende holdninger og på å motarbeide diskriminering, hets og forfølgelse.

I Stormberg har vi helt siden oppstarten engasjert oss for et åpent og inkluderende samfunn, og vi er stolte over å støtte Skjeive Sørlandsdager. Vi har selv en sterk tilknytning til Sørlandet som er landsdelen der vi har både hovedkontor og lager. VG skrev tidligere i år at det er flere på Sørlandet enn i resten av landet som har motforestillinger mot homofile som har sex. Det synes vi er trist.

Selv om det er mange år siden vi i Stormberg møtte sterke fordommer da vi brukte et homofilt par i en annonse, ser vi fortsatt at det er negative holdninger og fordommer mot personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Image for post
Image for post

Det er også bekymringsverdig å se at antallet saker merket hatkriminalitet i Oslo politidistrikt har økt de siste årene. Totalt ble 278 forhold kodet som hatkriminalitet i i 2019. Det er en økning på 17 % fra 2018, og en økning på 94 % fra 2015. Etter etnisitet er det forhold knyttet til seksuell orientering (LHBT) som kommer opp flest ganger.

Hatkriminalitet er særlig alvorlig siden det rammer deg for den du er, eller for gruppen du tilhører.

Vårt ansvar
I frykt for reaksjoner fra omgivelsene og samfunnet er det mange som ikke tør å stå frem med sin seksualitet. Det er en stor belastning for den det gjelder. Det er trist og det minner oss på ansvaret vi alle deler. Vi må gå i oss selv og sørge for at vi omtaler hverandre på en respektfull og fordomsfri måte. Vi må tenke på hvilke ord vi bruker og på hvordan vi snakker om hverandre. Ikke minst må vi tenke på hvilke holdninger vi formidler videre til barna våre.

I Stormberg ønsker vi et åpent, mangfoldig og inkluderende samfunn der det er plass til alle — et fargerikt fellesskap. Det vil vi fortsette å jobbe mot.

Vær stolt over den du er!

Ida — Stormberger

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store