Drie vuistregels 👊

  • Passend en identificeerbaar
  • Onderscheidend en memorabel
  • Eenvoudig
Verschillende sport logo’s met dezelfde eigenschappen.
Een aantal bekende exemplaren.
Een wereldberoemd voorbeeld.

--

--

--

Branding & Digital Studio —  studiobuitengewoon.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pascale Versteeg

Pascale Versteeg

Creative Developer / Founder — Studio Buitengewoon

More from Medium

The Weekly Nugget

Brand Spotlight: an interview with Catalina Gonzalez, illustrator.

Portrait of Cata

Better loading animations with Lottie segments

Apple Music Verified Fans Feature