Je eigen website maken? Hier alvast 5 praktische tips om je op weg te helpen!

Pascale Versteeg
May 4 · 3 min read

Als startende ondernemer kan het een logische keuze zijn om zelf je website te ontwikkelen, omdat je een beperkt budget hebt en de opties om tegenwoordig zonder code een website te bouwen, haast eindeloos zijn. Daarnaast is het ook nog eens onwijs leerzaam!

Als creative studio realiseren wij ons heel goed dat dit voor velen een (tijdelijke) oplossing biedt, want in dit digitale tijdperk is je website hét visitekaartje van je bedrijf. Deze moet dus spot on zijn.

Om je alvast op weg te helpen, delen we geen technisch gedoe maar juist een aantal praktische tips die helpen bij de gebruiksvriendelijkheid van je website en daarmee een positieve indruk achterlaten van je bedrijf. Want uiteindelijk gaat het allemaal om conversie!

Buckle up, buckaroo!

1. Het doel
Wat wil je dat bezoekers doen nadat ze je website hebben bezocht? Een offerte aanvragen, een product kopen of lid worden? Door dit voor jezelf goed in kaart te brengen, kun jij je website volledig inrichten om dit doel te behalen. Jeej conversie! 🎉

Een opvallend geel blok dat de aandacht trekt en gebruikers een duidelijke actie geeft.

2. Een lekkere binnenkomer
Wist je dat bezoekers gemiddeld maar 15 seconden een website bezoeken? Dat is weinig tijd om iemand te overtuigen! Vertel daarom direct bovenaan je homepage, in maximaal 3 zinnen, wie je bent en wat je doet. Mand!

Een voorbeeld:
“Renovatie en sloopwerkzaamheden in Rotterdam en omgeving.”

3. Opvallende titels
Gebruik een dik en groot lettertype voor je titels. Bezoekers scannen je website in plaats van alles te lezen, om zo de informatie te vinden waar ze naar op zoek zijn. Door opvallende titels te gebruiken, zijn secties eenvoudiger en sneller te scannen.

Dikke titels vallen beter op en maakt scannen makkelijker.

4. Less is more
Je denkt nu misschien ‘daar gaan we weer’ maar als minimalist zijn we groot fan van dit principe, want een warboel aan informatie kan voor verwarring zorgen bij je bezoekers.

Houd je teksten daarom kort en concreet, daarmee overtuig je mensen sneller en zet je ze aan tot actie. Toon daarnaast relevante afbeelding die rustig ogen en de tekst goed ondersteunen.

De essentie van een onderwerp in 3 regels tekst.

5. Gegevens achterlaten is eng!
Uit onderzoek blijkt dat teksten zoals ‘schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief’ een enorme drempel zijn voor bezoekers, want het wekt de indruk dat ze overladen worden met ongewenste berichten. Plaats jezelf in hun schoenen en stel de vraag what’s in it for me?

Vermijd zoveel mogelijk woorden als inschrijven en aanmelden.

Datzelfde geldt trouwens ook voor formulieren. Waarom moeten bezoekers zoveel gegevens achterlaten en ga je ze echt gebruiken? Probeer je te beperkten tot wat je écht nodig hebt en verlaag ook daarmee de drempel.

Een lage drempel zorgt voor hoge conversie.

Bedankt voor het lezen en succes! 👋

Pascale Versteeg
Founder / Creative Developer
Studio Buitengewoon

Studio Buitengewoon is een branding & digital studio die buitengewone merken bouwt, door strategie, design, content en technologie te combineren en zo bedrijven te transformeren naar aantrekkelijke merken.

www.studiobuitengewoon.nl

Studio Buitengewoon

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store