Superkodéři na nomádské stezce

Michal Matuška
Oct 25, 2017 · 5 min read
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Střední Itálie

Tak jedeme! Ano, ale kam?

Apartmán bez internetu

Image for post
Image for post
Naše infografika pro kodéry

Počítač bez elektřiny

Image for post
Image for post
Typická italská zásuvka

Raději ještě jednou, nezapomeňte redukce do zásuvek. :-) Co dál si s sebou vezmete je na vás, ale hlavně nespoléhejte na to, že pastu na zuby vezme kolega.

Cesta a pokažené auta

Image for post
Image for post
Když auto potká srnku…
Image for post
Image for post
…tak ho musíte vyměnit za něco pojízdného
Image for post
Image for post
Půjčená Fábie jede ve Španělsku do servisu
Image for post
Image for post
Třetí a poslední vozidlo španělské výpravy

Italové v trenkách (aneb upřímný průvodce, jak vycházet s místními v Jižní Evropě)

Práce v zahraničí

Image for post
Image for post
Kódování po italsku

Výlety a poznávání

Image for post
Image for post
Výprava na Etně
Image for post
Image for post
Dokázali jsme to!
Image for post
Image for post
Kluci ve Španělsku

Finance, aneb kolik to stojí?

Image for post
Image for post
Domácí strava je základ!

Rychlé počty aneb závěr

Image for post
Image for post
6 lidí + mimino…
Image for post
Image for post
…a pes, co se nevešel na přechozí fotku
Image for post
Image for post

SUPERKODERS

The rumors about us are true

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store