FOLK OG KONTAKT

Mar 16, 2016 · 1 min read

Rådgivere / Advisors

Rachel Øverås, rachel@supertanker.no, (+47) 932 04 355

Per Gjørvad, per@supertanker.no, (+47) 413 56 733

Suvita Ballchand, suvita@supertanker.no, (+47) 405 39 375

John Jacobsen, daglig leder, john@supertanker.no (+47) 915 55 286

Rudolf Reim, rudolf@supertanker.no (+47) 928 11 500

Prosjektledere / Project managers

Aud Christin Berg, ac@supertanker.no (+47) 926 22 141

Alle administrative henvendelser sendes til Aud Christin Berg.

Supertanker har kontor i Oslo ved Youngstorget.

Nærmere bestemt i Strøgetpassasjen, Torggata 11 (trappen i midten av Strøget)

Boks 8755, Yougstorget

Org nr: 985 399 883

Supertanker AS

Vi er et kreativt strategibyrå som skaper konkurransekraft ved å tilføre kreativitet til strategi og forretningsutvikling.

  John Jacobsen

  Written by

  Founder/CEO Supertanker, founder Møllendal Fetevare / Bergen Brunsj

  Supertanker AS

  Vi er et kreativt strategibyrå som skaper konkurransekraft ved å tilføre kreativitet til strategi og forretningsutvikling.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade