Metoden vår

For å skape ny konkurransekraft trengs en metode som ikke finner det samme svaret som alle andre. Samtidig må det kunne vurderes attraktivitet og realisme i prosjektet. Derfor har vi utviklet en metode som kombinerer kreativitet og innsikt. Kreativ for å finne nye ideer der ingen andre leter. Innsikt for å sikre at vi finner ut hva kreativiteten skal finne svar på, og kun de attraktive, og realistiske ideene kommer til målstreken.

Supertankers arbeidsmetode

Vi har ulike kreative metoder for å finne nye ideer. Rådgiverne jobber i team internt, og vi kan kjøre workshops med kundene våre.

Følg bloggen vår “mer kreativitet i forretningsutvikling”

Like what you read? Give John Jacobsen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.