OM SUPERTANKER

Etter å ha jobbet med strategi i over 15 år har det alltid forundret oss hvor lite kreativitet det er i strategiske prosesser. Det er et tankekors fordi strategiene legger føringer for selskapets fremtid, og kreativitet trengs for å finne nye forretningsmuligheter. Kreativitet er vanskelig å omfavne av mange grunner, men kanskje mest fordi resultatet er usikkert, og fordi mange ledere er ukomfortable med kreative prosesser. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Følg bloggen vår “mer kreativitet i forretningsutvikling”

For seks år siden startet vi Supertanker, et kreativt strategibyrå. Vi brukte vår erfaring fra både strategi og kreativ bransje til å utvikle vårt eget metodeverk for kreativitet i strategi. Kreativitet som åpner for stor grad av nytenkning, og innsikt som er fokusert på realisme og gjenomføringsevne.

En annen problemstilling var vår overbevisning om at ingen selskaper er best i alt. Vi anbefaler jo våre egne kunder å ikke ha for brede forretningsområder fordi de ikke klarer å bli gode nok i alle disipliner. Slik er det også med produksjonsmiljøene vi omgir oss med. De er best på ulike ting. Derfor har vi bygget opp et nettverk av mange ulike samarbeidspartnere fra de mest toneangivende byråene til å gjennomføre prosjekter samme med oss. Denne måten å jobbe på er blitt en givende og inspirerende samarbeidsform for oss, som øker i omfang hvert år.

Etter seks år, mener vi selv at vi har kommet langt i vår ambisjon om å få mer kreativitet inn i strategi- og forretningsutvikling. Vi er blitt åtte medarbeidere, alle med senior kompetanse innen strategi, kreativitet og prosjektledelse. Spennende prosjekter og takknemlige kunder å jobbe med har det også blitt.

Supertanker er medlem av Fransk-Norsk Handelskammer:

Like what you read? Give John Jacobsen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.