Supertanker tar pause på ubestemt tid

John Jacobsen
Jan 20 · 1 min read
Fra Venstre: Rudolf Reim, Rachel Øveraas og John Jacobsen

Etter snart 20 år som Supertankere, legger partnerne byrået på is for å følge egne prosjekter. Rudolf Reim skal satse videre på egne konsepter, mens John Jacobsen og Rachel Øveraas har starter strategibyrået Willder.

Ideen om å fordype seg i nye prosjekter har modnet over flere år, og vi gleder oss alle over å starte på nytt i nye selskaper.

Rudolf Reim : 928 11 500

John Jacobsen : 91 55 52 86

Rachel Øveraas : 932 04 355

Supertanker AS

Vi er et kreativt strategibyrå som skaper konkurransekraft ved å tilføre kreativitet til strategi og forretningsutvikling.

  John Jacobsen

  Written by

  Founder/CEO Supertanker, founder Møllendal Fetevare / Bergen Brunsj

  Supertanker AS

  Vi er et kreativt strategibyrå som skaper konkurransekraft ved å tilføre kreativitet til strategi og forretningsutvikling.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade