Hledáme UI/ux Designéra

Švejda–Goldmann
Feb 5, 2020 · 1 min read
Image for post
Image for post

Jsme komorní tým designérů působící v historickém centru Prahy. Máme za sebou úspěšné redesigny pro Forbes.cz, iHned.cz nebo Aktuálně.cz. Stojíme za návrhy vítězného projektu Mutumutu.cz v soutěži WebTop 100 💣. Spolupracujeme s klienty jako je Seznam.cz, Heureka.cz a Actum.

👁 Hledáme posilu do našeho týmu, kde často práce UI designéra přesahuje i do koncepční UX práce.

Na čem budete pracovat:

  • návrhy UI webů a webových aplikací pro desktop a mobil.
  • návrhy mobilních aplikací
  • příprava animací a interakcí
  • tvorba konceptu v rámci wireframes

🙏 Nehledáme úplného nováčka, uvítáme někoho kdo „zná“ a „ví“ a umí pracovat samostatně.

Naše pracovní nástroje jsou hlavně papír, tužka, MacBook, Sketch, Principle a další administrační tooly.

Máte-li zájem připojit se k nám, napište nám na kancelar@svejda-goldmann.cz, přiložte CV a ukázku prací. My se vám obratem ozveme.

David Švejda —artdirector

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store