Jak se dělá bulvár. Case study: Extra.cz

Jakub Goldmann
Dec 20, 2018 · 3 min read

Máme venku další obsahovku“, je to společenský a bulvární eXtra.cz, na kterém jsme pracovali na objednávku Extra Online Media. Díky za tu příležitost! Projděme si jak jsme na práci postupovali.

1. Karty obchodu jsou rozdané předem

Z našeho úhlu pohledu je eXtra zdravá obsahovka, která dosahuje svého revenue z reklamy, kterou zobrazuje. Charakter článků určuje, že je to bez tlaku na pay-wall nebo jiné komplikované platební mechanismy.

Interface webu tedy nemusí čtenáře nic nového učit. Tolik příležitosti věnovat prostředí pozornost uživatel nemá. Koncepční debaty, které vedeme se zadavateli na všech projektech se tak dotýkaly např. témat, jako které pozice jsou pro obvyklé partnery projektu vhodné či jakým způsobem se reklama inzerentům nabízí.

2. UX – nezačínali jsme od nuly

Často při obsahových a zpravodajských zakázkách začínáme s přemýšlením o rozvržení a prioritách úplně od bílého papíru. Do inspirační fáze obvykle patří zpovídání klíčových osob produktu a analýza konkurence.

Image for post
Image for post
Heatmapy průchodu uživatelů stránkou nám přiblížil nástroj HotJar. https://www.hotjar.com/

V tomto případě měl klient hodně změřeno a připraveno předem, čímž jsme si ušetřili práci a dodávali jsme wireframy již docela blízké budoucím návrhům.

3. Bulvár jsou lidi a jejich osudy

Při návrhu webu jsme se stýkali nejen s managementem, ale i se zástupci obsahové redakce. Společně jsme vytipovali opakující se životní situace a vztahy, které jsou hnacím motorem zájmu všech čtenářů bulváru. Připravili jsme šablony pro koncentrované porozumění kauz a souvisejících článků.

Bez větší námahy bude tým redakce moci shlukovat významově spřízněný obsah do srozumitelných infografik. A asi není třeba dodávat, že si tímto udrží déle pozornost čtenářů, kteří na webu stráví více času, a tím tak uvidí i více reklam.

4. Tušení souvislostí… a kde nejsou, tam je předstírat!

Síla všech společenských časopisů a serverů vězí v tom, že dokážou věci spojovat a vytvářet souvislosti. Čtenáři rádi žijí ve světě, který se dá procházet jako pohádka.

Image for post
Image for post
Stránka kauzy přirozeně spojuje články, obrazové informace a nabízí mnoho odkazů, které prohloubí návštěvu.

Tomu musí odpovídat web i formálně. Proto jsme pro eXtra.cz rozpracovali systém štítků tak, aby celý server byl jednoduše průchozí tak, jak sám uživatel těká po rychlých článcích.

5. Dodali jsme silné UI

Vycházeli jsme z existujícího brandu eXtra.cz a pro bulvár příznačných plakátových barev. Brutalita nadpisů, kontrastní čitelnost a množství podpůrných signálů k magazínovým webům patří.

Stěžejním bodem grafického designu se stal článek. Hodně času jsme strávili výběrem písma a konstrukcí textového obrazce článku. Promyšleným umístěním reklamy jsme nepodpořili jenom zobrazování bannerových ploch, ale také atraktivitu reklamy pro inzerenty, kteří se rozhodují, jak rozdělí svůj budget do media-mixu.

I klient, který má ekonomicky dobře fungující novinářský web dospěje někdy do situace, kdy je načase si redesignem pomoci k většímu výkonu. Řešením je nastoupit správnou cestu: od průzkumu ke zpracovaným wireframům a nakonec k atraktivní grafické podobě.

Švejda–Goldmann: Webdesign

Webdesignová agentura UX / UI / Product

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store