Našli jsme nový vizuální styl webovek MITONu

Švejda–Goldmann
Apr 2, 2019 · 4 min read

Miton má od roku svého založení v roce 2000 ve svém portfoliu řadu úspěšných značek a dále pomáhá desítkám odhodlaných a perspektivních projektových týmů. Nyní se rozhodl, že je na čase najít nový vizuální styl pro webovou prezentaci společnosti. Oslovil nás, my ho našli a webovky jsou venku.

Průzkum jsme si dělali opět sami a pro MITON byl poměrně rychlou a bezproblémovou částí z celého projektu. Rozhovory s klíčovými lidmi z MITONu nám jasně ukázaly, že web má působit spíš neformálně a přátelsky, než jako stránka investorské firmy, co se bere příliš vážně.
(Více info o tom, jak děláme vlastní průzkumy, najdete
ZDE.)

Jak jsme hledali vizuální styl webových stránek MITONu

Iveta Merglová, naše designérka a ilustrátorka:
“V samotném designu webu jsme přemýšleli, z čeho vycházet, protože Miton žádný vizuální styl neměl. V podstatě měl jen logo vycházející ze zaobleného červeného pentagonu á la cirkusové šapitó.
V prvních návrzích jsme zkoušeli použít tvar jako masku na fotky i jako geometrické prvky, ale opakování pentagonu bylo trochu nudné. Také jsme použili červenou z loga, ale ta se ukázala jako mdlá a navíc působící jako alert.”

Image for post
Image for post
V prvních návrzích jsme zkoušeli použít tvar jako masku na fotky i jako geometrické prvky, ale opakování pentagonu bylo trochu nudné…

“V dalších verzích designu už jsme od něj upustili a v podstatě jsme zkoušeli dva různé přístupy. První byla jednoduchá geometrická verze webu, kde je velkorysá hlavička s potlačenou fotkou na pozadí…

Image for post
Image for post
V dalších verzích designu už jsme od něj upustili… První byla jednoduchá geometrická verze webu…

… druhá verze byla více organická, z pentagonu jsme přešli do nesymetrických tvarů a blobů,” komentuje cestu hledání nového vizuálního stylu Iveta.

Image for post
Image for post
… další verze byla více organická…

Jak jsme našli vizuální styl miton.cz

Obě výše uvedené varianty vycházely z výrazné a velké typografie a krásně prokresleného písma Lora. Výrazná a sebevědomá je i barevnost – červená z loga je posunuta do svítivě růžové a doplněna výraznou modrou. Jako grafický doplněk je použita přerušovaná linka, která webem jede jako vodící linka nebo návodná šipka.

Iveta Merglová: “Nejvíc jsme se pak zasekli na podobě výpisu projektů – ať už v porfoliu nebo na HP. Každý projekt, který má Miton v portfoliu, má na webu logo, popisek a datum, kdy byl založen a kdy do něj vstoupil Miton. Informace jsme zkoušeli rozložit do kartiček, organických blobů jako jednoduché dlaždice, ale pořád působily vůči zbytku stránky nesourodě. Nakonec jsme zvolili úplně jednoduchou variantu výpisu projektů pod sebou, která je propojena cikcak linkou a vede po nich pěkně oko. Jako zajímavý prvek výpisů funguje také nepravidelné odsazení od levého kraje, z výpisu pak není jednolitý blok.”

Image for post
Image for post
Jako zajímavý prvek výpisů funguje nepravidelné odsazení od levého kraje, z výpisu pak není jednolitý blok.

“V implementaci designu na další stránky jsme narazili ještě na problém masky fotek v blobu. Na všech stránkách má nakonec blob stejný tvar, aby se při překlikávání neměnil a neskákal. V menším rozlišení také byly fotky v tvaru do krajů stránky, ale bylo potřeba ještě udělat verze pro širší rozlišení.”

Image for post
Image for post
Ve všech stránkách má nakonec blob stejný tvar, aby se při překlikávání neměnil a neskákal.

“A pak samozřejmě ještě pro mobilní verzi, kde se fotka zmenší jen na organický malý tvar,” zakončuje Iveta.

Image for post
Image for post
mobilní verze

Co na ně říkáte?

Michala Gregorová, Head of Communications, MITON: “V pondělí na Apríla jsme spustili nový web – jednodušší a moderní s přátelštější tonalitou, ale přesto s jasným sdělením, kdo jsme a co děláme. Agentura Š–G na tom má obří zásluhu. Pomohli nám úplně se vším, od upřesnění zadání přes design až po nalezení vhodného dodavatele pro kódování webu. To vše s příjemným přístupem a v termínu, který nebyl úplně dlouhý.”

Na nové stránky MITONu se můžete podívat ZDE. Tak co, líbí?


Tak webovky MITONu vypadaly předtím

Image for post
Image for post
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store