Nová podoba Aktuálně.cz s dvojím cílem: prezentovat exkluzivní obsah a více vydělat

Švejda–Goldmann
Sep 10, 2019 · 4 min read

Aktuálně.cz patří k oblíbeným českým zpravodajským webům a je hodnoceno jako jeden z nejserióznějších. Ufinancovat takový projekt je vždy náročné. Economia nás proto oslovila, abychom jim pomohli s dalším webem a zadání pro naši práci znělo jasně: Vytvořme nový design, který podpoří naše další aktivity na podporu ziskovosti zavedeného zpravodajského projektu a zároveň upevněme brand tím, že poskytneme prostor pro prezentování exkluzivního obsahu.

Nový design webu Aktuálně.cz nebyl nikým vnímán jako samospásný nástroj. Design má ziskovost celého projektu podpořit. Všichni souhlasili s tím, že bude třeba udělat i další kroky, aby projekt zvýšil zisky. Aby mohlo vůbec vzniknout komplexní zadání, potřebovali jsme začít podrobným prozkoumáním stávající situace a potřeb nového webu od stakeholderů. Proto návrhy a nápady, jaké kroky mají k vyšší ziskovosti vést, vznikaly během řady schůzek s marketingovým, obchodním, analytickým, video, reklamním a dalšími odděleními. Nevynechali jsme ani konzultace s editory a šéfredaktory.

Image for post
Image for post
Přehlednější úvod článku

Jednou z hlavních podmínek, které jsme dostali pro návrh nového designu, bylo přitom nevyděsit příliš velkými změnami současné — poměrně konzervativní — publikum portálu. Další zadání byla také poměrně jasná: zajistit efektivnější umístění reklamy, dosáhnout většího počtu zhlédnutých videí (součástí toho samozřejmě bylo navrhnout propojení souvisejících videí), najít na homepage trvalejší místo pro unikátní články. A dále jsme měli novým designem pomoci redakci se soustředit na kvalitní novinařinu, tedy snížit počet těch textů, které doteď na domovské stránce byly, ale vlastně neměly požadovanou čtenost.

Jedna z navrhovaných variant titulní stránky zobrazuje články jako ubíhající časovou osu.
Jedna z navrhovaných variant titulní stránky zobrazuje články jako ubíhající časovou osu.
Jedna z navrhovaných variant titulní stránky zobrazuje články jako ubíhající časovou osu.

V návrhu webu je třeba zohlednit i reálné chování čtenářů. Protože se většina čtenářů na web Aktuálně.cz dostává přes přímé odkazy, jasnou prioritou pro nás bylo soustředit se na podobu článku a navrhnout možnosti, jak uživatele přes něj dostat k dalším textům. Proto jsme zde přistoupili například ke sdružování souvisejících (velkých) témat do bloků. Podstatná část čtenářů se dostává na zpravodajství na Aktuálně.cz z webových stránek Centrum.cz, a to především na kvalitnější obsah.

Současně uživatelé, kteří se ke článkům dostávají přímo z homepage Aktuálně.cz, se tak trochu ztráceli v tom, který článek spadá pod jakou rubriku a proč. To nám jasně ukázalo, že nejen sdružování článků vyřeší naše problémy. Bylo potřeba lépe rozlišit články na domovské stránce Aktuálně.cz. Na první pohled muselo být patrné, zda jde o krátký text, videoobsah, komerční text, exkluzivní (dočtete se pouze u nás) materiál. Potřebovali jsme při tomto rozlišování zohlednit třeba i to, že jsou na Aktuálně.cz krátké zprávy bez fotografií a prokliku a takových zadání bylo nespočet. Nový design tedy měl zásadně pomoci zpřehlednit informace. Čtenáři měl pomoci se orientovat na stránce na první pohled. Jedním z námětů, které jsme proto řešili bylo i rozlišit jednotlivé sekce unikátním stylem (např. odlišit sport či video).

Image for post
Image for post
Pod článkem se rozhodne — opustí čtenář médium, nebo ho zaujme další článek?

Podobně jako u jiných mediálních webů jsme museli vyřešit umístění reklamy, a jako u jiných webů i zde platí, že stále více uživatelů přichází na zpravodajství z mobilních zařízení, kde je pro reklamu méně prostoru, a tak i vydělává méně. Aktuálně.cz přitom nechce jít formou placeného obsahu, ale získat prostředky přes inzerenty, případně partnery a sponzory. Budoucnost inzerce vidí v lepším zacílení reklamy.

Procházeli jsme důkladně data o současném chování čtenářů Aktuálně.cz, zahrnuli jsme do návrhu redesignu i více možností, jak mohou čtenáři sami sdílet obsah přes sociální média. Návštěvnost ze sociálních sítí se pohybovala okolo 10 % a snadnější možností sdílení (například citátů z článků, videa…) by se dala navýšit. Proto jsme u tuto možnost implementovali a těšíme se, co ukáží data — jak moc design pomohl většímu sdílení a čtenosti webu.

8 otázek, která si před designem mediálního webu klademe:

Jak může redesign podpořit sponzoring a komerční články?

Jak může redesign pomoci tomu, aby se psalo více kvalitních článků?

Jak můžeme zvýšit sledovanost videí?

Máme zviditelnit unikátní témata, o kterých se čtenáři jinde nedočtou?
Čím by měla být výjimečnější?

Jak může redesign pomoci odlišit se od ostatních zpravodajských webů?

Jak může redesign pomoci k lepší monetizaci mobilních návštěv?

Jak designem podpořit reklamu? (To znamená ptát se, která reklama vydělává nejvíce, jak je vlastně obchodním oddělením prodávána?)

Dokážeme říct, zda odlišit HP pro uživatele z různých zdrojů návštěvnosti?

Švejda–Goldmann: Webdesign

Webdesignová agentura UX / UI / Product

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store