Redesignovali jsme nákupní centrum Penta.cz

Švejda–Goldmann
May 29, 2019 · 2 min read

Online nákupní centrum Penta.cz, který nabízí širokou škálu produktů pro dům, zahradu i firmu, jsme předělali kompletně. Začali jsme auditem původního webu a přes vizuální styl, design funkcionalit a různé marketingové mechaniky je nová Penta.cz venku.

HP nákupního centra Penta.cz

Nová Penta.cz se má soustředit primárně na up-sell, na práci se slevovými kupóny a také i třeba na prodej produktů na splátky, záruk či pojištění. Hlavním cílem byla naprosto jednoduchá obsluha napříč všemi cílovými skupinami.

Podívejte se, jak jsme si se zadáním poradili. Srovnáváme jednotlivé stránky předtím a nyní.

HP

Titulní stránka nabízí preferované výrobky a akce tak, aby nezanikaly a nepůsobily jako bannery, ke kterým mají uživatelé už slepotu.

Výpis

Výpis podporuje filtrování a musí přesvědčit uživatele o velkém množství zboží, které si může vybrat.

Galerie

Galerie je vždy technicko-designérský oříšek. Jednalo se nám o maximální velikost zobrazení a intuitivní navigaci.

Detail

Detail produktu není jen výčtem informací. Je to moment, kdy se rozhoduje, zda k nákupu vůbec dojde případně zda proběhne další up-sell.

Do košíku

Košík musí uklidňovat. Uživatel má kontrolu nad tím, kolik si čeho vybral, a ujišťuje se o celkové ceně. Z košíku musí umět rychle nákup dokončit, ale zároveň v nákupu pokračovat a výběr neztratit.

Doručovací údaje

Komplikovaná stránka klade důraz na designové principy. Formuláře, které svou velikostí naznačují očekávaný obsah, a informace jsou spojeny v logické celky apod. To všechno rozhoduje o tom, zda bude e-shop úspěšný.

Švejda–Goldmann: Webdesign

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store