Sul sai veeb valmis, mis edasi?

Loovbüroo Sviiter
Mar 8, 2016 · 2 min read

Kuna veebiarendus on üldjuhul mitmesse kuusse kanduv protsess, siis suur joovastus, mis briifi loomise ning kujundusprotsessis üles kerkis, võib saada tugeva tagasilöögi. Uus leht on üldjuhul seotud kas vormiliste, kujunduslike või ka funktsionaalsete uuendustega, seega isegi varasemalt tuntud platvormil uut lehte üles ehitades võid kokku puutuda harjumatute kohtadadega.

Kuigi ka sisu võib saada paika kiirelt, siis võime öelda, et ilma vigadeta ei jõua ükski leht laivi. Vaja läheb ka reaalse sisuga testimist, et ära näha võimalikud lehe koodiga seonduvad puudused. Lisaks koodile “loksub” paika ka veebi sisu alles lehel olles. Seega, olenemata oma meeletust soovist oma uut lehte avaldada ja levitama hakata, võta endale aega, et vältida vigu, mis võiksid hiljem sinu mainet kahjustada, olgu selleks siis kirja- või poolitusvead, korrektne visuaalide kasutamine, korrektselt suunavad lingid, tagasiside vormidetoimivus, CTA nuppude ja viidete olemasolu, kontaktinfo jne. Kui su lehel on mingi ostufunktsioon, tee kindlasti läbi ka prooviost ning katseta erinevaid võimalusi.

Mis edasi? Edasi on maailm avatud, kuigi tasuks tavapärasele jagamisele lisaks panna tähele ka mõningaid kasulikke nippe. Näiteks, lisa oma veebileht kõikidele kasutatavatele sotsiaalmeedia kontodele ning tee tutvustav postitus. Küsi ka tagasisidet oma klientidelt ning järgijatelt. Vii oma ettevõte Google my Business lehe abil Google Maps kaardile ning Google+’i. Kindlasti lisa leheviide ka oma e-kirjale kontaktide hulka. Kui kasutad klientidele teavituste edastamiseks uudiskirja, siis on ka siin postituse koht. Kui kasutad oma lehel ka uudiste või blogi osa, siis oleks mõistlik lehe uuenduse protsessist ka mõned read kirjutada. See annab mõnusa inimliku lähenemise protsessile, näitab arengut ning selle abil on hea teha sisukaid viiteid juba eelpool mainitud sotsiaalmeedias ning uudiskirjas.

Edasine on tagasiside, ära unusta, et tagasisidet on nii positiivset kui negatiivset. Suhtu mõlemasse kohusetunde ja viisakusega. Lahenda tagasisidena tekkinud probleemid kiirelt ning täna inimesi antud kommentaaride eest.

Soovid rohkem teada, mida oma lehe heaks saaksid teha, kiika meie blogis artiklit “Mida on võimalik ise teha, et koduleht paremini leitav oleks?” Loomulikult võid meile kirjutada või külla tulla. Meiliks hello@sviiter.ee ning asukohaaadressiks Tellikivi Loomelinnak, Telliskivi 60a, Tallinn. Asume Vabalava teatrimajas mis kampuses koodnimega C1.

sviiter.agency

This is the blog of Sviiter Creative Agency

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store