iOS Auto Layout 1

Hüseyin Bagana
Sep 18, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

Tüm bu cihazlarda tekil görünümü yaratmak bu kadar zor mu ?

Frame Layout — Auto Layout

Auto Layout’ u anlamak için öncelikle geleneksel olarak kullanılan frame temelli layoutlar ile karşılaştıralım.

Frame Layout

Image for post
Image for post
Source
Image for post
Image for post
  • İpad için split view’e geçiş ve çıkış 📱
  • Yatay veya dikey döndürme 📱
  • Aktif çağrı ,ses veya ekran kaydı(iOS 11) barının gözükmesi ve kaybolması 📱
  • Farklı size classes için estek vermek istediğinizde📱
  • Farklı ekran boyutları için destek vermek istediğinizde 📱
  • Farklı dil desteği 📱
  • Dinamik tipler 📱

Auto Layout

Image for post
Image for post
Source
Image for post
Image for post

Stack Views

Stack View Android içersindeki Linear Layout ‘ a çok benzemektedir. iOS 9 ile hayatımıza giren stack viewları yukarıdaki design ı kullanarak inceleyelim.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
  • Alignment : İçinde bulunan controllerin nereye göre hizalanacağını
  • Distribution : İçinde bulunan controllerin boyutlarını belirliyor. Eğer ben equal height constrainti vermeseydim fill seçeneği build time esnasında hata vericekti bunu fill equally kullanarak giderebilirdik.
  • Spacing : Viewlar arasındaki boşluk
Image for post
Image for post
Stack View ile design time da aldığımız sonuç.
Image for post
Image for post

Bir Sonraki Yazıda Görüşmek Üzere ✋


Swift Türkiye

Swift Programlama Hakkında Türkçe Paylaşımlar

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store