Swift ile iOS 8’de Harita Oluşturma

Bu tutorialda Map Kit framework’ünü kullanarak Swift ile basit bir harita view’ı oluşturacağız.

Öncelikle Storyboard’a bir tane ViewController sürükleyip bırakalım. Daha sonra bu view’ı bir swift dosyası ile ilişkilendirelim. Ben MapVC adında UIViewController tipinde bir swift dosyası oluşturdum.

Daha sonra StoryBoardda ViewController’ın üzerine bir MapView sürükleyip bırakalım. Tüm ekrana sığacak şekilde constraint verelim veya AutoLayout u kapatalım.

MapView’ı seçerek ctrl tusuna basıp MapVC classı üzerine sürükleyerek mapview adında bir outlet oluşturalım.

MapKit ‘i import edelim.

CLLocationCoordinate2D ile koordinatları set ediyoruz. Harita üzerindeki işaretlemeleri ise MKPointAnnotation sınıfını kullanarak yapıyoruz. Lokasyonu ve işarete dokunulduğunda görünecek Başlık ve AltBaşlığı title ve subtitle propertylerini kullanarak ekliyoruz. Oluşturduğumuz mapview outletinin addAnnotation metodu ile işaretimizi ekliyoruz. Ve artık haritamız hazır.


Originally published at iosmuhendisi.com on June 12, 2015.

Like what you read? Give Özgür Şahin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.