Swift : Snippet [0] : UIColor extension 🎨

Hüseyin Bagana
Jan 26, 2017 · 1 min read

Selam ✋

Karşılaştığım ve kullandığım ufak snippetları paylaşacağım bir seri oluşturmak istedim.

UIKit bünyesindeki UIColor sınıfından, herhangi bir renk üretmek istediğimizde ne yapıyoruz 🤔

let blood = UIColor(red: 1.0, green: 0.0, blue: 0.0, alpha: 1.0)

Burada RGB parametreleri Integer değerlerde girmek istediğimizde herhangi bir opsiyonumuz olmadığından aşağıdaki snippet’ı yazıyoruz.

Bu eklemelerden sonra

let blood = UIColor.color(255, green: 0, blue: 0, alpha: 1.0)

şeklinde kullanabiliriz.

Bu snippet’ı kullandığımız sınıf içersine de ekleyebiliriz ancak en sağlıklısı yeni bir swift file oluşturup içine eklemek ⬇️

“UIColor+Extensions.swift “ veya “UIColor+IntRGBConst.swift” vb.

olarak isimlendirmek projenin okunurluğunu da arttıracaktır.

Swift Türkiye

Swift Programlama Hakkında Türkçe Paylaşımlar

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store