Swift : Snippet [2] : UIImage Init Extension 🖼

Hüseyin Bagana
Feb 15, 2017 · 1 min read

Projelerimizde .xcassets uzantılı resource klasörümüzde tanımlanmış medyalardan UIImage nesnesi oluştururken

let iceCream = UIImage(named: "IceCream")

şeklinde string parametre olarak medyamızın ismini verip UIImage nesnemizi oluşturuyoruz. Ancak birçok yerde aynı resmi kullandığımızı varsayarsak medyamızın ismi değiştiği anda bizimde tüm kod içinde refactoring yapmamız gerekecek. Aşağıdaki snippet yardımıyla bu durumu kolay bir şekilde atlatabiliriz. 🏹

let iceCream = UIImage(assedId: .iceCream)

şeklinde kullanabiliriz. Ayrıca autocompletion özelliği olduğundan araya koyduğumuz bir karakter yüzünden gözden kaçırdığımız durumlarda kurtarıcımız olabilir.

Swift Türkiye

Swift Programlama Hakkında Türkçe Paylaşımlar

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store