Swift: String Değişkenler

Swift ile gelen tiplerden birisi de String. String bilindiği üzere karakter dizilerinden oluşur. Eğer daha önce Cocoa daki Foundation framework ‘ü kullandıysanız , NSString ile kullandığız tüm API ‘ı aynı şekilde String ile kullanmaya devam edebilirsiniz.

Swiftte String tanımı yapmak için tırnak işaretleri kullanıyoruz.

Swiftteki tip çıkarım (type inference) özelliği sayesinde String olarak tip belirtmemize gerek kalmadan Swift bu değişkenin tipini algılıyor.

Boş String Oluşturma

Boş string değişkenler oluşturmak için ise aşağıdaki iki yöntemi kullanabiliriz.

  • var bosString = “”
  • var digerBosString = String()

Swifte boş string değerleri tespit etmek için isEmpty metodunu kullanıyoruz

if bosString.isEmpty {

println(“bu string degisken bos”)

Constant ve Değişken Stringler

Swiftte değiştirilemez değişkenleri let ile , değiştirilebilir olanları ise var ile tanımlıyoruz.

var degiskenString = “Merhaba” variableString += “ Swift

variableString değeri “Merhaba Swift” olacaktır.

let constantString = “Merhaba” constantString += “ Swift”

Burada ise constantString değişkeni constant olarak tanımlandığı için değişkeni değiştirmeye çalıştığımızda derleyici hata verir — “a constant string cannot be modified”

String Bir Değişken Tipidir

Swiftteki String oluşurulurken ve metotlara parametre olarak geçirilirken hep yeni bir kopyası oluşturulur. Yani PassByValue şeklinde çalışır. NSString ‘te ise değişkenin kopyası yerine referansı geçiriliyordu. Yani PassByReferans mantığında çalışıyordu.


Originally published at iosmuhendisi.com on March 13, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.